keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 374/18.12.2001 privind acordarea de gratuităţi la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, beneficiarilor Legii nr. 42/1990, Legii nr.44/1994, Decretului- Lege nr.118/1990 şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 102/1999, în anul 2002

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 374/18.12.2001
privind acordarea de gratuităţi la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, beneficiarilor Legii nr. 42/1990, Legii nr.44/1994, Decretului- Lege nr.118/1990 şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 102/1999, în anul 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 2001- 19869/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială , ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.148/2000 - pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
În baza prevederilor art.10 lit.(j) din Legea nr. 42/1990 - pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată;
În conformitate cu prevederile art.15, lit (b) din Legea nr.44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
Având în vedere prevederile art.6 alin 2, lit (b) din Decretul Lege nr. 118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;
În baza prevederilor art.19, lit (g) şi art.20 alin.2 din OUG nr. 102/1999 - privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; Ordinului nr. 152/1999, art.1- privind plata drepturilor salariale, pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi a transportului în comun pentru persoanele cu handicap şi pentru asistenţii personali care beneficiază de aceasta, conform legii; OUG nr. 40/2000, art.1, pct.1;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (s) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: În anul 2002 se acordă gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Timişoara , beneficiarilor Legii Nr. 42/1990, Legii nr. 44/1994, Decretului Lege nr. 118/1990, Ordonanţei de Urgenţă nr. 102/1999.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2000 - privind aprobarea tarifelor şi subvenţiilor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTRIBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI