keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 368/10.12.2002 privind Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Galileo Galilei "

10.12.2002

Hotararea Consiliului Local 368/10.12.2002
privind Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Galileo Galilei "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 -19089 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c),(d),(f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare Strada Galileo Galilei ", în valoare de 2.270.926 mii lei, 67.473 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea Studiului de fezabilitate prevăzut la art. 1 se face din Fondul Special al Drumurilor constituit la nivelul municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI