keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 365/15.09.2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

15.09.2017

Hotararea Consiliului Local 365/15.09.2017
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-22633/11.09.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-22633 din data de 11.09.2017 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.09.2017;
Având în vedere Adresa nr. CDT2017-1236/04.09.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 13, art. 16 alin. 2,lit.j şi art.21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se mandatează d-nul Ioan Ganciov - Şef Serviciu Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare şi Alimentare cu Apă din Primăria Municipiului Timişoara, să aprobe primirea de noi membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş din data de 13.09.2017.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiş.
- Mass-media locale.
-


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: MX-2310U_20170913_134136.pdf

/ ] - — = 2 03, 157 7) [Rod 2902/0405 1 ST ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL TIMIS Sh Timisoara, PAdul Revolutiei 1989, nr.17, cam. 332-233 Tel. +40256.486465 1+40256.406354 ; Fax.+40256.406589 ; e-mail: officeapacanăltimis.ro ; secretariatOapacanaltimis,ra % Nr.325/29.08.2017 CONYVOCATOR CALIN IONEL DOBRA, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei, ţinând cont de prevederile legale și având în vedere Statutul Asociatiei - conyoc Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Întercomunițară Apă-Canal Timis, pentru data de 13.09.2015, ora 11:00 la Consiliul Judetean Timis in sala de sedinte.În cazul în care nu se va realiza cvorumul necesar pentru adoptarea hotararilor adunarea generala se va amana pentru data de 4.09.2017 la ora 11, in aceeiasi locatie. Ordinea de zi: > Informare privind stadiul derularii POIM- prezinta Aquatim > Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai „Proisctului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis , in perioada » 2014-2020” > Prezentarea de catre presedinte a mecanismului de finantare (cofinantare ) din partea UAT- urilor si CJ Timis pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis , în perioada 2014-2020” > Primirea in Asaciătie:a comunelor Manaştiur:, Ghizela'si Jarau Mare > Aderarea Asociatiei la o Federatie a Asociatilor > Diverse PREȘEDINTE ASOCIAŢIE Calin Ionel DOBRA