keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 364/15.09.2017 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

15.09.2017

Hotararea Consiliului Local 364/15.09.2017
privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-22638/11.09.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2017-22638 din data de 11.09.2017 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.09.2017;
Având în vedere Adresele nr. CDT2017-1253/06.09.2017 şi nr. CDT2017-1235/01.09.2017 ale AQUATIM SA;
Luând în considerare poziţia 95 din anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 977/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 699bis/2002;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii cuprins in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020", teren identificat conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Străzile aflate în domeniul public sunt cele cuprinse în desfăşurătorul străzilor din HG nr. 977/2002, poziţia 95 din anexa nr. 2 publicate în Monitorul Oficial nr. 699bis/2002;

Art. 2: Obiectul de investiţii aferent "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020", se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al municipiului Timişoara, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiş.
- Aquatim S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR …………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa CDT2017-1253/06.09.2017 Aquatim solicită punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”, a trenului pentru construcţia/extinderea/ reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.

Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM).

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa si apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii ţintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judeţului Timiş.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre, privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULIŢĂ COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL C.A.A. Nr………………

RAPORT DE SPECIALITATE privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa

uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia, prin care se propune punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Facem următoarele precizări: Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată

din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014- 2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată.

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa si apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicaţia de Finanţare, întocmită în vederea obţinerii finanţării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020, proiect ce va beneficia de co-finanţare din partea Uniunii Europene din Fondul de coeziune. Prin adresa CDT2017-1253/06.09.2017 Aquatim solicită punerea la dispoziţia proiectului a terenului aferent investiţiilor. Cu adresa nr. CDT2017-1235/01.09.2017 Aquatim comunică cele 99 de strazi din municipiul Timişoara pe care se vor executa lucrări de reabilitare/extindere în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020.

Prin adresa RE2017-497/07.08.2017 şi RE2017-1018/14.06.2017, Biroul Banca de Date Urbană ne transmite că toate cele 99 de străzi din anexa transmisă de Aquatim, fac parte din Nomenclatorul stradal aprobat prin HCL245/1999 şi aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, conform H.G.977/2002, poziţia 95 din anexa nr.2 publicată în MO nr.699bis/2002.

Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal pentru municipiul Timişoara, propunem aprobarea punerii la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii cuprins în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”, teren identificat conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta.

Obiectul de investiţii aferent ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa

uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al Municipiului Timişoara, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV CONSILIER BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: CDT2017-1253.pdf

189 [06.7 Str Gheorghe Larăr nr. IMA, cod 300081: teli 255 208 370 « fax: +10) 256 291 353» e aci Ta Nr.235 1) /DPD-UIP/POIM/ 05. 0$. 2817. Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Directia Edilitara Birou Utilitati Hidrotehnice In vederea dezvoltării infrastructurii de apă şi apă uzată a județului Timiş, Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”. Proiectul se încadrează în actuala ctapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanțarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (08) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată. Prin OS 3.2 se promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităților din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin ISPA şi POS Mediu 2007-2013. Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE): - ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 le. şi - serviciu public de alimehtare cu apă potabilă; controlată microbiologic, în condiții de siguranță şi protecție a sănătății, extins la populația din localităţile cu peste 50 locuitori Studiu de Fezabilitate a fost elaborat in cadrul contractului “Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare și a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020”. Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa si apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicatia de Finantare, intocmita in vederea obtinerii finantarii Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, în perioada 2014-2020, proiect ce va beneficia de co-finantare din partea Uniunii Europene din Fondul de coeziune, Obiective specifice ale Proiectului si indicatori de rezultat: a. asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apa de calitate, controlata microbiologie, în conditii de siguranta si protecţie a sanatatii, in conformitate cu Directiva 98/83/ CE de la 80 % inainte de Proiect la 98 % dupa Proiect; b. cresterea nivelului colectarii si epurarii apelor uzate, respectiv imbunatatirea calitatii efluentilor, în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane in 28 aglomerari, de la 87% inainte de Proiect, la 98 % dupa Proiect (exprimat in LE) c. imbunatatirea sistemelor de management al apei si apei uzate prin: cl. reducerea procentului de apa non profit în aria Proiectului de la 38 % inainte de Proiect, la 28 % dupa Proiect; Cod IBAN; ROS3BRDE3603VO7245353600 BRD Timişoara » CUI: RO 3041480 * Nr. Reg. Com. 135/4096/1992 + Operator da data cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 877/2001 425 fo6.0] 20) | | | i | | [ | | |

m AQGUATIM azăr nr. MA, cod 300081 + tel; 258 201 370 fax 110 25 Timisoara, Str Ghtorgia 1753 * a aquatim.ro * ww aquatim.ro c.2. reducerea înfiltratiilor in retelele de canalizare din aria Proiectului de la 35 % inainte de Proiect la 25 % dupa Proiect; a3. optimizarea functionații si operarii sistemelor de apa si canalizare în 26 de sisteme de alimentare cu apa si 28 de aglomerari; c.4. introducerea a 3 sisteme SCADA zonale si a unui sistem SCADA /regional în 6 localirati, din cele 6 zone de operare aferente infrastructurii de apa/canalizare (pentru controlul intregii arii de operare) si prevederea SCADA local pentru toate obiectele noi/reabilitate; d. imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din 28 aglomerari Obiectivul general ai Proiectului pentru municipiul Timișoara constă în: - Conducta de transport pentru alimentare cartier Aeroport (racord la conducta de transport Timisoara — Giarmata Vii); - Reabilitare conducta de aductiune de la frontul de captare Timisoara Est — STA Urseni peo lungime L = 100m. Se vor reabilita si 10 camine pe lungimea respectiva; - Modernizare statie de tratare Bega: Y Conducta de legatura, de la camera de amestec la statia de pompare treapta [; 7 Montarea in bazinul de aspiratie a statiei de pompare treata |, a doua mixere submersibile; Y Modificarea scopului tehnologic pentru statia de pompare treapta 1 - in momentul de fata pompeaza apa decantata la filtre, iar dupa realizarea investitiei, va pompa apa bruta in decantoarele lamelare; Decantoare lagnelare; Gospodarie de reactivi (polimer); Statie de filtrare noua; Statie de pompare, pentru golirea rezervoarelor de 10000 mc; Conducte in incinta; Demolari si amenajarea terenului; Y Sistem SCADA. - Extinderea si reabilitarea prin inlocuire retea de distributie in Timisoara. Conform Studiului de Fezabilitate si Devizului General, aprobate in cadrul CTA Aquatim SA valoarea investitiilor aferente municipiului Timisoara se ridica la suma de 49.053.052 euro, fara TVA Pentru municipiul Timisoara, indicatorii tehnico-economici inclusi in proiect sunt urmatorii : * Conductă de transport/distributie 578 m » Reabilitare conducta de aductiunea 100 m + Modernizare stație de tratare apă de suprafață 1 buc. * Extindere retea de distribuție 447m + Reabilitare retea de distribuție 38.505 m + Sistem SCADA Regional I buc. » Reabilitare retea de canalizare 16365 m » Linie de uscare a namolurilor l buc. Cod IBAN: BRD Timișoara * CU(:RO 3041480 * Nr. Reg. Com. 435/4096/1992 i Operator de clate cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 577/2001

SAQUATIM Fimisoara, Str. Gl e Lazăr nr 1), 258 201370 * faxt 140 258 294 7: Arma « atmro Tinand cont de aspectele prezentate mai sus, este necesara emiterea unci Hotarari de Consiliu Local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de Apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” si a indicatori tehnico-economici pentru Municipiul Timisoara si pentri investitiilor. lor u punerea la dispozitie a terenurilor aferente Cu stimă, Director productie - dezvoltare Şef UIP POIM Ing. Florin Arimia Cod IBAN: RO, BRD Timișoara « saracter personal nr. 22949 conform La: CUL:RO 3041480 » Nr. Reg. Cam. 135/4096/1992 77/2001

Atasament: CDT2017-1235.pdf

-1235/01.0%.Zel7 97 243 Sb m AQGUATIM Timişoara, Str. Ghaorghe Lazăr nr. TA, cod 300081 tel: +40 a Nr. 2345 /DPD-UIP /POIM/ O OS. DUH Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Directia Edilitara Birou Utilitati Hidrotehnice Prin prezenta va transmitem lista cu strazile pe care se vor executa lucrari de reabilitare/extindere în cadrul Proiectului regionali de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Timis, în perioada 2014 — 2020, in vederea emiterii unei Hotarari de Consiliu Local privind punerea la dispozitia proiectului a terenurilor. Intr. Orizont Z Al. Arnicitiei 3 Al. Lirei _ 4 | Al. Martir losub Gheorghe 5 Al Scurta & | Ana Ipatescu _ 7 | Apelor & Aristide Demetriade " 9 Avram Imbroane _ 10 "| Baba Dochia a) 11 Balta Verde a 12 Barzava 13 Batarnia 14 Bd. 16 Decembrie 1989 (fost Bd & Martie) 15 | Cal. Buziasului ' 16. Calea Aradului 17 | Calea Mosnitei 18 Calea Sagului 19 Campului 20 Caprioarei 21 Cetatii _ 22 Circumvalatinii 23 Constantin Brancusi 24 Constantin cel Mare 25 Carneliu Coposu 26 Cugir 27 Delfinului 28 Doctor Gheorghe Marinescu 29 Dositej Obradovici (fosta Str. Lebedei) i tt m ta Cod IBAN: ROG BRD Timişoara » CUI? RO 3041480 » Nr. Reg. Corn. J35/4096/1992 Operator de date cu caracter prarsonai nf. 22949 conform Legii 877/2001

30 31 32 33 AQUATIM Timişoara, Str, Gheorghe Lazăr nr. IA, cod 3OQ0BI + tal; 140 255 201 370» fax: 2! 204 753 + Dr. losif Bulbuca Ecaterina Teodoroiu Ecoului Emilia Lungu Puhalo 34 Aleea FC Ripensia 35 Fructelor 36 Garii 37 Gheorghe Dima 38 Gheorghe Lazar 39 Ghica lon 40 | Gradinii 41 Hehe 42 Horia Macelariu (fosta Str, Padesului) 43 industriei 44 Intr. Aca de Barbu 45 Initr. Clopotului 46 Intr. Crangului 47 într. Cucului 48 intr. Curcubeului 49 Intr. Martir Octavian Tintaru (fosta Str. Canepei) 50 intr. Sunetului : 51 într. Topolăgului 52 Intr. Visinuiui NSE 53 loan Innacentiu Micu Klein 54 Joszef Attila 55 Labirint 56 Lamaitei 57 Leandrului 58 Linistei 59 Luceafarului 60 Lugojului 51 Lunei 62 Martir Alexandru Grama 63 Martir Constantin Garjoaba (fosta Str. Ursului) 64 Martir Dan Carpin (fosta Str, Textilistilor) 65 Martir Gabriela Tako 66 Martir Maria Andrei 67 Martir Motohon Silviu (fosta Str. Irlanda) 58 Muncii 69 Mures 70 Nicolae Iliesu (fosta Str. Adolescentei) 71 Orion 72 Orsova NE | A AŢI Cod BANI ROGSBRDE3G03VO7245353600 BRD Timițoara * GUI RIO SO4IABO * Nr. Reg, Cam, 135/4096/192 Operator de date cu caracter personal nr. 22049 conform Legii 877/2001

m AQUATIM Timișoara, Sir. Gheorghe Lazăr nr. VA, cod SOQ0BI+ tel; +40 256 20370 faxi +40 256 294 753» aquatir ww w.aquatim.ro 73 Paul forgovici 74 Perlei 75 Piata Cotrus Aron (fost Piata Vidraru) 76 Pomiculturii 77 Popa Sapca 78 Popovici Aurei 79 Rasaritului 80 Rovine 81 Sfintii Apostoli Petru si Pavel 82 Simion Barnutiu 83 Stefan Octavian Iosif 84 Sudului 85 Surorile Martir Caceu 86 _ | Take lonescu 87 Tibiscum 88 Torac 89 Torontalului 90 Traian Lalescu 91 | Treboniu Laurean 92 Ulpia Traiara 3 Venus 94 Verde pe 95 | Victor Babes 96: | Vidrighin Stan 97 | Virgil Onitiu 98 Vulturilor 99 Zarand Cu stimă, “Director productie - d Şef UIP POIM Ing. Gheorghe St ing. Florin Arimia 33: Cod IBAN: BRD Timişoara + CUI: RO 3041480 » Nr. Rog, Cam, 1 Operator co data cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 677/2001

Atasament: HG_977_din_5.09.2002.pdf

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA | Anul XIV — Nr. 699 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE Marţi, 24 septembrie 2002 SUMAR Nr. Pagina HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 977. — Hotărâre privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul TimiŞ.......... oii i. 1-—598 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al judeţului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș*) În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se atestă apartenența la domeniul public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1—83 care fac parte integrantă din pre- zenta hotărâre. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemnează: Ministrul administrației publice, Octav Cozmâncă Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu București, 5 septembrie 2002. Nr. 977. *) Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 699 din 24 septembrie 2002, și este reprodusă și în acest număr bis.

Anexa Nr. 1 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Timiș. TU TITU TE ET Anexa Nr. 2 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Timișoara .......... . Anexa Nr. 3 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului Anexa Nr. 4 — Inventarul bunurilor care apar Anexa Nr. 5 — Inventarul bunurilor care aparț Anexa Nr. 6 Anexa Nr. 7 public al municipiului Lugoj public al orașului Buziaș public al orașului Deta... 6 — inventarul bunurilor care apa public al orașului Făget. . 7 — inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orasului Jimboli Anexa Nr. 8 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa public al orașului Sânnicolau Mare... Nr. 9 — Inventarul bunurilor care apa public al comunei Balinţ. Nr. 10 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Banloc. Nr. 11 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Bara.. Nr. 12 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Beba Veche............ . Nr. 13 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Becicherecu Mic....... rc se Nr. 14 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Belinţ. Nr. 15 — Inventarul bunurilor care ap public al comunei Bethausen............... Nr. 16 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biled . Nr. 17 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bârna........... Nr. 18 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Bogda. Nr. 19 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Boldur... Nr. 20 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Brestovăț...... Nr. 21 — Inventarul bunurilor care aparţin pubiic al comunei Cărpiniş ................... . Nr. 22 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cenad Nr. 23 — Inventarul bunurilor c public al comunei Cenei Nr. 24 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Chevereșu Mare... Nr. 25 — Inventarul bunurilor care aparțin dome public al comunei Ciacova... , eee Nr. 26 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Comloșu Mare........ Nr. 27 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Coșteiu , Nr. 28 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criciova Era Nr. 29 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtea , Nr. 30 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Darova........ , E : Nr. 31 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Denta. Nr. 32 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniulu public al comunei Dudeștii Vechi....... ERIE Nr. 33 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dumbrava............... , Nr. 34 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dumbrăvița....................... . Nr. 35 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fârdea. ş Nr. 36 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Foeni . . Nr. 37 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gavojdia Nr. 38 — Inventarul bunurilor care ap public al comunei Gătaia Nr. 39 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniu public al comunei i Nr. 40 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ghizela lili i Nr. 41 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nr. 42 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Giera................ bara domeniului domeniului arin dom eniulu SUMAR 3 7 311 315 319 323 329 333 347 351 355 359 Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Anexa Nr. 43 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Giroc. scri lit Nr. 44 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Giulvăz Nr. 45 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Jamu Mare............. Nr. 46 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Jebel................... , Nr. 47 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lenauheim ............. . . Nr. 48 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Liebling.............. EET Nr. 49 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lovrin. ave vu Nr. 50 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Margina : Ă Nr. 51 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mașloc........ Nr. 52 — Inventarul bunurilor care aparțin dom public al comunei Mănășştiur....... Nr. 53 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Moraviţa ee . Nr. 54 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moșniţa Nouă........ , Nr. 55 — Inventarul bunurilor care aparțin dom public al comunei Nădrag....... Nr. 56 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Niţchidorf................ Nr. 57 — Inventarul bunurilor care aparțin dome public al comunei Ohaba Lungă...... ; Nr. 58 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Orţișoara............................. Nr. 59 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniulu public al comunei Peciu Nr. 60 — Inventarul bunurilor care aparțin dome public al comunei Periam ese Nr. 61 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniulu public al comunei a Nr. 62 — Inventarul bunurilor care apariin dome public al comunei Pișchia......... Nr. 63 — Inventarul bunurilor care apari public al comunei Racovița.......... Nr. 64 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Recaș Nr. 65 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Remetea Mare...... Nr. 66 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Sacoșu Turcesc... sr Nr. 67 — Inventarul bunurilor care aparțin domen public al comunei Sânandrei....... eee Nr. 68 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Satchinez............... Nr. 69 — Inventarul bunurilor care apar public al comunei Săcălaz. Nr. 70 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Secaș.. vecie Nr. 71 — Inventarul bunurilor care apari public al comunei Sânmihaiu Român Nr. 72 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sânpetru Mare....... Nr. 73 — Inventarul bunurilor care apa public al comunei $ag.. Nr. 74 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stiuca. overa Nr. 75 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Teremia Mare.......................- Nr. 76 — Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomești Nr. 77 — Inventarul bunurilor care ap public al comunei Topolovățu Mare........... Nr. 78 — Inventarul bunurilor care aparțin domen public al comunei Tormac dom eniului domeniulu eniului niului domen lor care aparțin domeniului Nr. 79 — Inventarul bunuri nublic al comunei Traian Vuia............. Nr. 80 — Inventarul bunurilor care aparțin public al comunei Uivar Nr. 81 — Invenlarul bunurilor care aparțin domeniulu dome public al comunei Variaș oră Nr. 82 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Victor Vlad Delamarina..... Nr. 83 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Voiteg ste

Ic JUDEŢUL TIMIŞ - MUNICIPIUL TIMIŞOARA o 1 2 80 81 Club pod 16 Parc de Sport nr. 2-cladire si teren SRL GIL HERCULES BazaSportiva KAIAK erasa Eminescu CFR CRIHAN ARDE SI AFERENTE MIHAI VITEAZU METALIC PENTRU PIETONI AN CEL MARE NOU NOU Timisoara.xIs/D57 T Vladimirescu T Vladimirescu T Vladimirescu Parcul Civic 3 12874,top=19371 N Titulescu 1,TOP=9510,9511 12,9513 12,9513 3 3 9440,top=8567 top=8567 „top,8567 DRUMURI STRAZI lungime=528 km lungime=871 km,suprafata =1.587 mii PODURI .DACILOR-PTA AUGUST BV16 DECEMBRIE1989 ADY m .GEN DRAGALINA 40m VACARESCU |lungime=52,60 m IULIU MANIU-Str. lungime=72,50 m DESFASURA ANEXA NR.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr. ........./...........................

Strazile din municipiul Timişoara pe care se vor executa lucrări de reabilitare/extindere în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din

judetul Timis, în perioada 2014 – 2020

Nr. Crt. Strada 1 Intr. Orizont 2 Al. Amicitiei 3 Al. Lirei 4 Al. Martir Iosub Gheorghe 5 Al. Scurta 6 Ana Ipatescu 7 Apelor 8 Aristide Demetriade 9 Avram Imbroane

10 Baba Dochia 11 Balta Verde 12 Barzava 13 Batania 14 Bd. 16 Decembrie 1989 (fost Bd 6 Martie) 15 Cal. Buziasului 16 Calea Aradului 17 Calea Mosnitei 18 Calea Sagului 19 Campului 20 Caprioarei 21 Cetatii 22 Circumvalatinii 23 Constantin Brancusi 24 Constantin cel Mare 25 Corneliu Coposu 26 Cugir 27 Delfinului 28 Doctor Gheorghe Marinescu 29 Dositej Obradovici (fosta Str. Lebedei) 30 Dr. Iosif Bulbuca 31 Ecaterina Teodoroiu 32 Ecoului 33 Emilia Lungu Puhalo 34 Aleea FC Ripensia 35 Fructelor 36 Garii 37 Gheorghe Dima 38 Gheorghe Lazar 39 Ghica Ion 40 Gradinii 41 Hebe

ANEXA la HCL nr. ........./...........................

42 Horia Macelariu (fosta Str. Padesului) 43 Industriei 44 Intr. Aca de Barbu 45 Intr. Clopotului 46 Intr. Crangului 47 Intr. Cucului 48 Intr. Curcubeului 49 Intr. Martir Octavian Tintaru (fosta Str. Canepei) 50 Intr. Sunetului 51 Intr. Topologului 52 Intr. Visinului 53 Ioan Innocentiu Micu Klein 54 Joszef Attila 55 Labirint 56 Lamaitei 57 Leandrului 58 Linistei 59 Luceafarului 60 Lugojului 61 Lunei 62 Martir Alexandru Grama 63 Martir Constantin Garjoaba (fosta Str. Ursului) 64 Martir Dan Carpin (fosta Str. Textilistilor) 65 Martir Gabriela Tako 66 Martir Maria Andrei 67 Martir Motohon Silviu (fosta Str. Irlanda) 68 Muncii 69 Mures 70 Nicolae Iliesu (fosta Str. Adolescentei) 71 Orion 72 Orsova 73 Paul Iorgovici 74 Perlei 75 Piata Cotrus Aron (fost Piata Vidraru) 76 Pomiculturii 77 Popa Sapca 78 Popovici Aurel 79 Rasaritului 80 Rovine 81 Sfintii Apostoli Petru si Pavel 82 Simion Barnutiu 83 Stefan Octavian Iosif 84 Sudului 85 Surorile Martir Caceu 86 Take Ionescu 87 Tibiscum

ANEXA la HCL nr. ........./...........................

88 Torac 89 Torontalului 90 Traian Lalescu 91 Treboniu Laurean 92 Ulpia Traiana 93 Venus 94 Verde 95 Victor Babes 96 Vidrighin Stan 97 Virgil Onitiu 98 Vulturilor 99 Zarand

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A. CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

CONSILIER B.C.A.A.,

CAMELIA CEAUŞESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1