keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/27.02.2001 privind acceptarea de către Primăria municipiului Timişoara a donaţiei oferite de FOYER SAINT-JEAN din oraşul Mulhouse

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 35/27.02.2001
privind acceptarea de către Primăria municipiului Timişoara a donaţiei oferite de FOYER SAINT-JEAN din oraşul Mulhouse


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 630/16.01.2001 al Direcţiei Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 36 alin 1 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile 82 al. 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă donaţia oferită Primăriei Municipiului Timişoara de Foyer Saint-Jean din oraşul Mulhouse, constând în suma de 1.000 FRF , conform
Acceptului de donaţie care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Suma de bani menţionată la alin.1 se repartizează Centrului de Tranzit pentu Minori "Sf. Nicolae".

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Administrativă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI