keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 358/18.12.2001 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2000 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu I.C.S. Sport Management reprezentând F.C. Politehnica şi rezilierea Contractului de asociere nr. SC2000-11763/04.09.2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi I.C.S. Sport -Management

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 358/18.12.2001
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2000 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu I.C.S. Sport Management reprezentând F.C. Politehnica şi rezilierea Contractului de asociere nr. SC2000-11763/04.09.2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi I.C.S. Sport -Management


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara- domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Adresa I.C.S. Sport Management către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2001- 19742/06.12.2001 a F.C. Politehnica Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 313/06.11.2001 pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara din bugetul local, Cap. 59.02. " Cultură, religie şi acţiuni sportive ";
În conformitate cu prevederile art. 38 al. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1:Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2000 - privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu I.C.S. Sport Management reprezentând F.C. Politehnica Timişoara.

Art.2: Se reziliază Contractul de asociere nr. SC2000-11763/04.09.2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi I.C.S. Sport Management.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- F.C. Politehnica Timişoara;
- I.C.S. Sport - Management;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI