keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 357/10.12.2002 privind actualizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare str. Ghe. Doja"

10.12.2002

Hotararea Consiliului Local 357/10.12.2002
privind actualizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare str. Ghe. Doja"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 19490/02.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului nr.484/2000 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Modernizare str. Ghe. Doja - Timişoara";
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Modernizare str. Ghe. Doja", de la valoarea de 3.910.000.000 lei la valoarea de 9.684.405.383 lei reprezentând 290.736 euro (fără TVA).

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI