keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 348/18.12.2001 privind împroprietărirea cu teren loc de casă a veteranilor de război

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 348/18.12.2001
privind împroprietărirea cu teren loc de casă a veteranilor de război


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18371/15.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza art.13 , art.21 şi art.22 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în proprietate teren loc de casă pentru 11 veterani de război nominalizaţi în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Parcelele de teren sunt situate în Timişoara, Zona Blaşcovici - Balta Verde, conform Anexei nr.2 - Plan Parcelar nr.23/2000, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei Veteranilor de Război;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI