keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 346/18.12.2001 privind privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente recalculării impozitului pe profit , a vărsămintelor din profitul net şi a regularizării autorizaţiei de construcţie datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 346/18.12.2001
privind privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente recalculării impozitului pe profit , a vărsămintelor din profitul net şi a regularizării autorizaţiei de construcţie datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr.714/1999 - pentru aprobarea procedurilor şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale ;
Având în vedere Nota de Verificare din data de 07.12.2001 încheiată de Primăria Municipiului Timişoara şi însuşită de Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE

Art.1: Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente recalculării impozitului pe profit , a vărsămintelor din profitul net şi a regularizării autorizaţiei de construcţie, în sumă totală de 130.227.594 lei, datorat bugetului local de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI