keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 345/18.12.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 345/18.12.2001
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 20223/12.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism ,sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.123/2001 - privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.288/2001 - privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001;
Având în vedere Adresa nr.946/07.12.2001 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;:
Având în vedere Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale , modificată;
Având în vedere Legea nr.216/2001 - privind bugetul de stat pe anul 2001;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.288/2001 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI