keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 340/27.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la "GALA SPORTULUI TIMIŞEAN - 2001"

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 340/27.11.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la "GALA SPORTULUI TIMIŞEAN - 2001"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18369/15.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art. 38 lit (d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a sportivilor medaliaţi în anul 2001 - "Gala Sportului Timişean - 2001", ce are loc în data de 19 decembrie 2001 la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02."Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei pentru Tineret şi Sport a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI