keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 33/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl.B57"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 33/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl.B57"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-978/15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl. B57" prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentul Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Indicatori.pdf

ANEXĂ LA H.C.L. nr._______ 

100/115-SEV.B57 Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 16229 3647 3895

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 10534 2367 2528.2

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 428 96 102.72

3.5 Consultanta 1405 316 337.2

3.6 Asistenta tehnica 3862 868 926.88

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 351303 78944 84313

4.1 Constructii si instalatii 351303 78944 84313

IZOLARE PERETI 182332 40973 43760

MODERNIZARE TAMPLARIE 20034 4502 4808.2

INCHIDERE LOGII 85618 19240 20548

IZOLARE TERASA 34471 7746 8273

PLANSEU PESTE SUBSOL 22125 4972 5310

INSTALATII 4074 916 977.76

REPARATII TROTUARE 2649 595 635.76

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 45535.8 10233 10929

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 8782.58 1974 2107.8

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 36753.2 8259 8820.8

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 413068 92824 99136

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

413068 LEI C+M 360086 LEI 92824 Euro 80918 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

512204 LEI C+M 446506 LEI 115102 Euro 100338 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 512204 COTA U.E. 60 % reprez 307322.4 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 102440.8 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 102440.8 LEI

Aria utila Au= 1333 mp Cost reabilitare/mp 70 Euro/mp

 

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢĂ

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013-978 /15.01.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Sever Bocu, bl. B57”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B57”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 512.204 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 446.506 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU LĂCRĂMIOARA PLETEA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac P.L. Ex.1