keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 338/27.11.2001 privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna decembrie 2001 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 12 ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi a Anului Nou 2001 - 2002

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 338/27.11.2001
privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna decembrie 2001 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 12 ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi a Anului Nou 2001 - 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-18615/20.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 şi art.29 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art. 38 lit.(d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 700.000.000 lei pentru organizarea festivităţilor de la 1 Decembrie, aniversarea a 12 ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi a Anului Nou 2001 - 2002, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI