keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Iluminat public strada Gh. Doja - 1 Decembrie"

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 335/27.11.2001
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Iluminat public strada Gh. Doja - 1 Decembrie"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18505/19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.72 lit.(c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/1998 - privind energia electrică şi termică;
În baza art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale , modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) , (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Iluminat public str. Gh. Doja - 1 Decembrie " şi includerea fondurilor necesare realizării acestui obiectiv în lista de investiţii pe anul 2002, conform Proiectului nr. 1581/2001 întocmit de E.D.F.E.E. Timişoara.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI