keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 32/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl.B56"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 32/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl.B56"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-979/15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) si alin.(4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitare termica imobil Calea Sever Bocu, bl.B56" prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Indicatori.pdf

ANEXĂ LA  H.C.L. nr._______ 

100/114-SEV.B56 Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 15000 3371 3600

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 9716 2183 2331.8

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 426 96 102.24

3.5 Consultanta 1295 291 310.8

3.6 Asistenta tehnica 3563 801 855.12

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 331484 74491 79556

4.1 Constructii si instalatii 331484 74491 79556

IZOLARE PERETI 180990 40672 43438

MODERNIZARE TAMPLARIE 12558 2822 3013.9

INCHIDERE LOGII 78691 17683 18886

IZOLARE TERASA 34471 7746 8273

PLANSEU PESTE SUBSOL 22125 4972 5310

INSTALATII 0 0 0

REPARATII TROTUARE 2649 595 635.76

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 42935.5 9648 10305

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 8287.1 1862 1988.9

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 34648.4 7786 8315.6

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 389420 87510 93461

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

389420 LEI C+M 339771 LEI 87510 Euro 76353 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

482880 LEI C+M 421316 LEI 108512 Euro 94678 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 482880 COTA U.E. 60 % reprez 289728.1 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 96576.04 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 96576.04 LEI

Aria utila Au= 1327 mp Cost reabilitare/mp 66 Euro/mp

 

 

 

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ 

CHIŞ CULIȚĂ 

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013-979 /15.01.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Sever Bocu, bl. B56”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B56”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 482.880 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 421.316 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU LĂCRĂMIOARA PLETEA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac P.L. Ex.1