keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/27.02.2001 privind prelungirea termenelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2000 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local datorate de persoane juridice.

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 31/27.02.2001
privind prelungirea termenelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2000 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local datorate de persoane juridice.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-2508/20.02.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.143/2000 - privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local datorate de persoane juridice;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se prelungesc termenele de plată prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2000, după cum urmează: a) termenul menţionat al art. 1 se
prelungeşte până la data de 10.05.2001; b) termenul menţionat la art. 5 se prelungeşte până la data de 31.08.2001. Celelalte termene prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2000 se modifică în mod corespunzător.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 143/2000 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI