keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/15.03.1994 privind privind exceptarea de taxa de autorizatie construire pentru Biserica Martirilor 1989

15.03.1994

Hotararea Consiliului Local 31/15.03.1994
privind privind exceptarea de taxa de autorizatie construire pentru Biserica Martirilor 1989


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere adresa nr.2390/17.02.1994 a Fundatiei Cultural Religioase pentru constructia Bisericii Martirilor 1989;
Avand in vedere referatul nr.3493/10.03.1994 al Biroului Finante ,Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor,Ordonantei nr.26/1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor precum si ale Ordinului nr.412/1993 privind competentele de solutionare a cererilor de acordare aunor inlesniri la plata impozitelor,taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat si bugetului local;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1.Se excepteaza Fundatia Cultural Religioasa pentru constructia Bisericii Martirilor 1989 de la Hotararea nr.43/24.11.1992 a Consiliului Local al
municipiului Timisoara de la majorarea cu 40% a taxei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire.

Art.2. Se avizeaza favorabil solicitarea pentru scutirea completa de taxa pentru eliberarea Autorizatiei de Construire,solicitare adresata de Fundatie
Ministerului FinantelorDepartamentul veniturilor statului.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala
Urbana.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Directiei Economice;
Administratiei Financiare a municipiului Timisoara;
Fundatiei Cultural Religioase pentru construirea Bisericii Martirilor 1989;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
MARINA MARIUS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI