keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 319/27.11.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe profit şi a vărsămintelor din profitul net datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Transport Timişoara

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 319/27.11.2001
privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe profit şi a vărsămintelor din profitul net datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.714/1999 - pentru aprobarea procedurilor şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale şi art.1 din Anexa la H.G. nr.714/1999;
Având în vedere Nota de Constatare din data de 13.11.2001 încheiată de Primăria Municipiului Timişoara şi însuşită de Regia Autonomă de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe profit şi a vărsămintelor din profitul net în sumă totală de 911.121.122 lei, datorat bugetului local de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI