keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 318/27.11.2001 privind acordul pentru eşalonarea la plată a impozitului pe salarii aferent anului 1999, datorat bugetului local de către S.C. ELECTROTIMIŞ S.A.

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 318/27.11.2001
privind acordul pentru eşalonarea la plată a impozitului pe salarii aferent anului 1999, datorat bugetului local de către S.C. ELECTROTIMIŞ S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18410/15.11.2001 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş nr. 21207/02.11.2001;
În baza prevederilor art.8 alin. 3 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale:
Având în vedere prevederile art.5, pct.14 din OMF nr.1195/2001 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se dă acordul pentru eşalonarea la plata impozitului pe salarii aferent anului 1999, care revine bugetului local al Municipiului Timişoara, în suma de 429.229.000 lei, datorat de către S.C. ELECTROTIMIŞ S.A.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- S.C. ELECTROTIMIŞ S.A.;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI