keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 315/27.11.2001 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2002, în Municipiul Timişoara

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 315/27.11.2001
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2002, în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18602/19.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică,amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism , sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.267/2001 - privind nivelul impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr.27/1994 , republicată şi modificată, şi a taxelor reglementate de Legea nr.117/1999, pentru anul fiscal 2002;
Având în vedere Adresa nr.6803/13.11.2001 a Institutului Naţional de Statistică;
În conformitate cu art.58 din Legea nr.27/1994 - privind impozitele şi taxele locale republicată şi modificată;
În baza art.13 alin.1 lit.(a) din Legea nr.117/1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2002, taxele şi impozitele locale se calculează conform prezentei hotărâri, a Legii nr. 27/1994- privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată , a Legii nr. 117/1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 267/2001.
Art.2: Pentru anul fiscal 2002 impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevăzute în Anexa nr.1 la Legea nr.27/1994 republicată şi modificată, amenzile şi taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr.117/1999 se indexează cu coeficientul de 30,8% comunicat de Direcţia Generală Judeţeană de Statistică Timiş.
Art.3: Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice şi a altor contribuabili, alţii decât cei prevăzuţi la art.5 din Legea nr.27/1994, republicată şi modificată, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare

Art.4: Taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public, pentru depozitarea de diverse materiale este de 3.900 lei/mp./zi.

Art.5: Taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public pentru desfăşurarea temporară de activităţi economice este de 7.800 lei/mp./zi, excepţie făcând zona "A" a municipiului Timişoara unde taxa este de 13.865 lei/mp./zi.

Art.6: Contribuabilii care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate sub diverse forme au obligaţia să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de reclamă şi publicitate care este de 3% din valoarea contractului exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Persoane fizice şi juridice care efectuează reclama şi publicitatea în nume propriu, prin diferite mijloace (bannere, calcane, afişe, copertine, etc) datorează bugetului local o taxă de 935.000 lei/mp./an. Taxa se datorează în funcţie de dimensiuni şi perioada de folosire a mijlocului de reclamă şi publicitate în cursul unui an fiscal.
Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa este de 224.000 lei/mp./an.

Art.7: Taxele datorate conform Cap. V, art.27 din Legea nr.27/1994 republicată şi modificată, stabilite conform Hotărârii Consiliului Local nr.267/2001, indexate cu coeficientul de 30,8% sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.8: Taxele extrajudiciare de timbru datorate conform Legii nr.117/1999, stabilite conform Hotărârii Consiliului Local nr.267/2001 indexate cu coeficientul de 30,8 % sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.9: Începând cu data de 01.01.2002 se revocă Hotărârile Consiliului Local nr.104/28.11.2000 şi 105/28.11.2000.

Art.10: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.11: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Inspectoratului Teritorial de Poliţie Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI