keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 313/06.11.2001 pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara, din bugetul local, Cap.59.02. "Cultură, religie şi acţiuni sportive"

06.11.2001

Hotararea Consiliului Local 313/06.11.2001
pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara, din bugetul local, Cap.59.02. "Cultură, religie şi acţiuni sportive"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17727/06.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor,i Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism, sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă , protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 1 miliard lei din bugetul local , Cap. 59.02. " Cultură, Religie şi Acţiuni sportive", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Decontarea sumelor alocate se face pe baza documentelor justificative conform prevederilor legale.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- F.C. Politehnica Timişoara:
- Clubului Sportiv Universitatea Timişoara;
- Asociaţiei Sportive Politehnica;
- Universităţii ILSA;
- A.S. Elba;
- Clubului Sportiv Şcolar nr.1;
- Clubului Sportiv Municipal;
- A.S. Fotbal Club Electrica;
- A.S. Racing Team Lipoplast;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN RADOSLAV
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI