keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 312/21.12.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii Sportului Timişean

21.12.1999

Hotararea Consiliului Local 312/21.12.1999
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii Sportului Timişean


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-17291/29.11.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.11 din Legea nr.189/1998 privind Finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) , şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
calitate de coorganizator al Sărbătorii Sportului Timişean, care se va
desfăşura în luna decembrie 1999.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02
"Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"
pentru desfăşurarea acţiunii prevăzute la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
manifestări se realizează numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Direcţiei Pentru Tineret şi Sport a Judeţului Timiş;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
ROMULUS GHERAN
Contrasemneaza