keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 30/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 30/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 981 din 15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media local.


Presedinte de sedinta
ŢOANCĂ RADU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Indicatori.pdf

Anexă la HCL nr. ......... 100/103-ARA 22 Valoare euro 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 28357 6372 6805.7

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 18411 4137 4418.6

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 740 166 177.6

3.5 Consultanta 2455 552 589.2

3.6 Asistenta tehnica 6751 1517 1620.2

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 601819 135240 144437

4.1 Constructii si instalatii 601819 135240 144437

IZOLARE PERETI 284636 63963 68313

MODERNIZARE TAMPLARIE 30107 6766 7225.7

INCHIDERE LOGII 205836 46255 49401

IZOLARE TERASA 52784 11862 12668

PLANSEU PESTE SUBSOL 20782 4670 4987.7

INSTALATII 5649 1269 1355.8

REPARATII TROTUARE 2025 455 486

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 78063.1 17542 18735

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 15045.5 3381 3610.9

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 63017.6 14161 15124

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 708239 159155 169977

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

708239 LEI C+M 616864 LEI 159155 Euro 138621 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

878216 LEI C+M 764912 LEI 197352 Euro 171890 Euro

COTA NEELIGIBILE 0 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 87821645 COTA U.E. 60 % reprez 52692987 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 17564329 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 17564329 LEI

Aria utila Au= 2303 mp Cost reabilitare/mp 69 Euro/mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢĂ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Aradului , nr. 22”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Aradului , nr. 22”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 878.216ei (inclusiv TVA) din care C+M este de 764.912lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ADRIAN HUMĂ SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.H. Ex.1