keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 307/16.12.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea canalizare -strada Talăngii" Municipiul Timişoara

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 307/16.12.2003
privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Extindere reţea canalizare -strada Talăngii" Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 19569/ 10.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. RE 2003-2145 /29.08.2003 încheiat între Primăria Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Talăngii ;
Având în vedere art. 16 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - strada Talăngii" conform Proiectului P 01 / 10 / 2003 întocmit de SC "PRO-NA-VER" SRL Timişoara , în valoare de 25.500.000 lei (fără TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de canalizare a străzii Talăngii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: refrat_studiu_fez._talangii.pdf

ROMÂNIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA EDILITARA BIROUL HIDROTEHNIC Nr.____________________

R E F E R A T

Localitatea Timisoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere.

Retelele de canalizare existente nu acopera toate zonele construite, situatie întâlnita si pe strada Talangii. Aceasta deficienta impune realizarea unei retele de canalizare pe acest traseu.

Mentionam ca în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr.RE2003-2145 /29.08.2003 încheiat de Primaria Municipiului Timisoara cu cetatenii domiciliati pe strada Talangii, achizitionarea tubulaturii necesare realizarii retelei de canalizare se va face de catre cetateni.

Valoarea totala a investitiei “Extindere retea de canalizare –strada Talangii” este estimata la 824.000 mii lei (cu TVA), respectiv 21.299 Euro. Avînd în vedere faptul ca finantarea obiectivului “Extindere retea de canalizare –strada Talangii,” se face din bugetul local “Lucrari apa- canal cu contributia cetatenilor”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate.

VICEPRIMAR DOREL BORZA

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC SEF BIROU HIDROTEHNIC MIRELA LASUSCHEVICI MARIUS ONETIU

CONSILIER BIROU HIDROTEHNIC CHRISTINA GHERASIM Red:CG

Ex:2

Atasament: anexa_studiu_fez._talangii.pdf

ANEXA la HCL nr………. ,, Extindere retea de canalizare – strada Talangii” - Municipiul Timisoara. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA) Valoarea totala a investitiei: 824.000 mii lei 21.299 EURO - constructii-montaj : 644.399 mii lei 16.656,72 EURO Esalonarea investitiei (INV/C+M) în mii lei

- anul I 824.000 mii lei / 644.399 mii lei Durata de realizare a investitiei: 6 luni Capacitati: 75,00 ml retea de canal, D= 300 mm 100,00 ml retea de canal, D= 400 mm Red.CG Ex.1