keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 306/14.12.1999 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999

14.12.1999

Hotararea Consiliului Local 306/14.12.1999
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-18020/13.12.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 105/13.04.1999 privind aprobarea bugetului local pe anul 1999;
În baza prevederilor Legii nr. 36/1999 privind bugetul de stat pe anul 1999;
În conformitate cu Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţele de Urgenţă nr.140, nr.161 şi nr.162/1999 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) , art.44 lit.(e) şi art.103 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 1999 conform Anexei nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat al
Judeţului Timiş;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza