keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 2/18.01.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.

18.01.1994

Hotararea Consiliului Local 2/18.01.1994
privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere solicitarea Regiei Autonome de Transport Timisoara inregistrata cu numarul 11450/1993 prin care se propune subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a abonamen telor pentru transportul in comun in Municipiul Timisoara pentru studenti si pensionari;
Avand in vedere referatul Biroului Finante,Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara referitor la aceasta solicitare;
Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei nr.I aConsi liului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (s) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1 Se aproba subventionarea de la bugetul local, din sume defalcate din impozitul pe salarii,a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport in comun pentru studenti, precum si pentru pensionarii pana la 70 de ani cu domiciliul in municipiul Timisoara, pe trimestrul I 1994.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Finante, Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Biroului Finante, Impozite si Taxe;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
GROZA ANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI