keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil str. Venus, nr. 23 "

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 29/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil str. Venus, nr. 23 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 973 /15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil str. Venus nr. 23", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: INDICATORI.pdf

 

                                                                                                                              ANEXA LA HCL  NR.  

100/58-VEN 23

Valoare euro 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 12366 2779 2967.8

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 8040 1807 1929.6

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 306 69 73.44

3.5 Consultanta 1072 241 257.28

3.6 Asistenta tehnica 2948 662 707.52

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 261677 58804 62802

4.1 Constructii si instalatii 261677 58804 62802

IZOLARE PERETI 138362 31093 33207

MODERNIZARE TAMPLARIE 10830 2434 2599.2

INCHIDERE LOGII 47867 10757 11488

IZOLARE TERASA 43415 9756 10420

PLANSEU PESTE SUBSOL 16624 3736 3989.8

INSTALATII 2498 561 599.52

REPARATII TROTUARE 2081 468 499.44

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 33946.2 7628 8147.1

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 6541.93 1470 1570.1

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 27404.3 6158 6577

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 307989 69211 73917

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

307989 LEI C+M 268219 LEI 69211 Euro 60274 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

381907 LEI C+M 332591 LEI 85822 Euro 74740 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 381906.64 COTA U.E. 60 % reprez 229143.98 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 76381.33 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 76381.33 LEI

Aria utila Au= 949 mp Cost reabilitare/mp 73 Euro/mp

 

 

 

 

DIRECTOR  DIRECȚIA TEHNICĂ 

CHIŞ CULIȚĂ 

 

Atasament: REFERAT.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013 - 973/15.01.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Str. Venus, nr. 23”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 381.907 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 332.591 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU BELMUSTAŢĂ DANIELA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac D.B. Ex.1