keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 299/16.12.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,R.K. reţea de canalizare str. Calea Martirilor- Muzicescu din municipiul Timişoara"

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 299/16.12.2003
privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,R.K. reţea de canalizare str. Calea Martirilor- Muzicescu din municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 21211/03.12.2003 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "R.K. reţea de canalizare str. Calea Martirilor- Muzicescu din municipiul Timişoara" conform Proiectului P 03 / 10/ 2003 întocmit de SC "PRO-NA-VER" SRL Timişoara , în valoare de 275.000.000 lei (fără TVA) , având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, aferent anilor bugetari 2004-2007.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat+anexa_retea_canalizare_Al.Martirilor.pdf

ANEXA la HCL nr………. ,,R.K. retea de canailzare str. Calea Martirilor- Muzicescu din municipiul Timisoara" INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA) Valoarea totala a investitiei: 22.300.000 mii lei 556.193 EURO - constructii-montaj : 20.122.090 mii lei 501.872,84 EURO Esalonarea investitiei (INV/C+M) în mii lei - anul I 7.500.000 mii lei / 5.500.000 mii lei 187.060,41/ 137.177,63 Euro - anul II 8.477.910 mii lei / 8.300.000 mii lei 211.450,90/ 207.013,52 Euro - anul III 6.322.090 mii lei / 6.322.090 mii lei 157.681,69 / 157.681,69 Euro Durata de realizare a investitiei: 36 luni Capacitati: -debit transportat ....................................... 980 dmc/ sec -conducte de canalizare................................HOBAS Dn = 1000 mm, L= 880 m. HOBAS Dn = 800 mm, L= 400 m. Red.CG Ex.1

ROMANIA JUDETUL TIMIS Se aproba, MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA EDILITARA Nr.

REFERAT Canalizarea municipiului Timisoara functioneaza în sistem unitar. Debitul de apa menajera uzata si pluviala colectat prin retelele stradale de canalizare se dirijeaza prin cele patru colectoare principale la Statia de Epurare.

Sistemul de canalizare actual prezinta printre alte deficiente si pe aceea, ca nu acopera toate strazile orasului, situatie întâlnita atât în zona strazii Musicescu, cât si în zona proprietatilor din Calea Urseni.

Aceasta deficienta impune realizarea unei retele de canalizare si în acesta zona.

În zona Mures- Musicescu-Martirilor, singura canalizare existenta care poate prelua datorita adâncimii de pozare si a capacitatii de transport o parte din aceasta zona este canalul Dn 1400 mm care în intersectia Calea Martirilor cu str. Lidia are o acoperire de 3 m.

Fata de aceasta situatie, prin prezenta documentatie se propune reabilitarea canalizarii existente prin executarea unui canal Dn 1000 mm pe Calea Martirilor pâna la intersectia cu str. Musicescu (în lungime de 880 m) si a unui canal Dn 800 mm în lungul strazii Musicescu spre Calea Urseni în lungime de 400 m.

Prin reabilitarea acestei retele de canal se vor creea conditii tehnice pentru canalizarea tuturor locuintelor din zona Mures- Calea Urseni.

Având în vedere faptul ca finantarea obiectivului ,,R.K. retea de canalizare str. Calea Martirilor- Muzicescu din municipiul Timisoara" se face din bugetul local , iar valoarea totala a investitiei este de 22.300.000 mii lei, propunem aprobarea studiului de fezabilitate mentionat anterior. VICEPRIMAR DOREL BORZA

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR ECONOMIC

ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

SEF BIROU HIDROTEHNIC CONSILIER BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONETIU CHRISTINA GHERMAN

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI