keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 297/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA TRIFOIULUI"

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 297/16.12.2003
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA TRIFOIULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 -19183/04.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Trifoiului",conform Proiectului întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., în valoare de 42.000.000 lei ( fără TVA), cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea Studiului de Fezabilitate prevăzut la art.1. se face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_+_anexa_amenajare_str._Trifoiului.pdf

România SE APROBA Judetul Timis PRIMAR, Primaria Timisoara Directia Edilitara dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2003- 19183 din 04.11.2003

REFERAT Privind aprobarea studiului de fezabilitate “AMENAJARE STRADA TRIFOIULUI”

Directia Tehnica are în program întocmirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului

de investitii “Amenajare strada Trifoiului”. Strada Trifoiului este situata în zona de sud-vest a orasului în cartierul Ronat si face

legatura între Calea Bogdanestilor si strada Zanoaga. Aceasta strada este din pamânt are un numar de 11 imobile, circulatia se desfasoara anvoios în perioadele uscate ale anului, iar în primavara si toamna, strada este impracticabila din punct de vedere al circulatiei autovehiculelor.

Studiul de fezabilitate se realizeaza pe aceasta strada care are o lungime de 180 m în vederea creerii unor conditii corespunzatoare desfasurarii circulatiei pe tot parcursul anului, îmbunatatindu-se astfel siguranta circulatiei si confortul utilizatorilor.

Necesitatea si oportunitatea investitiei deriva din cele mentionate mai sus, la acestea mai trebuie adaugat si faptul ca lucrarile necesare colectarii si evacuarii apelor pe aceasta strada sunt total inexistente, strada fiind partial canalizata.

Prin realizarea unei îmbracaminti moderne din macadam penetrat impermeabilizat cu un tratament bituminos dublu, se asigura o circulatie corespunzatoare pe aceasta strada, îmbunatatindu-se substantial viabilitatea partii carosabile, fapt ce conduce la desfasurarea unei circulatii corespunzatoare, la reducerea consumului de combustibil si la o uzura redusa a autovehiculelor.

Valoarea totala (inclusiv TVA) a investitiei “Amenajare strada Trifoiului” este estimata la 1.557.150 mii lei, reprezentând 40.114 euro.

Având în vedere faptul ca finantarea studiului de fezabilitate “Amenajare strada Trifoiului” se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea investitiei mentionata anterior.

VICEPRIMAR, SEF SERVICIU R.P., Ing. DOREL BORZA Ing. ROMULUS KOMOZ

SEF BIROU I.T., AVIZAT JURIDIC, Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHIEVICI

ÎNTOCMIT, Ing. GEORGETA SZABO

Anexa la Hotarârea nr._______/___________

“AMENAJARE STRADA TRIFOIULUI”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Denumirea investitiei: “Amenajare strada Trifoiului”

Amplasament: Municipiul Timisoara, zona de sud-vest

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Valoarea investitiei: 1.557.150 mii lei reprezentând 40.114 euro

Din care C + M 1.295.982 mii lei reprezentând 33.386 euro

Capacitati: 2.880 mp

Sef Serviciu R.P., Sef Birou Infrastr. Transporturi, Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV Întocmit, Ing. Georgeta SZABO