keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 297/01.11.2001 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2001 privind atribuirea Spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 42 către Asociaţia Femeilor Ţigănci "Pentru Copiii Noştri"

01.11.2001

Hotararea Consiliului Local 297/01.11.2001
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2001 privind atribuirea Spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 42 către Asociaţia Femeilor Ţigănci "Pentru Copiii Noştri"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. PA8X1- 1620/06.09.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 02.08.2001 al Comisiei pentru aplicarea HCL nr. 34/1998;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 42, către Asociaţia Femeilor Ţigănci " Pentru Copiii Noştri".

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei Femeilor Ţigănci " Pentru Copiii Noştri ";
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI