keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 296/16.12.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii AMENAJARE STRADA BÂRSEI

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 296/16.12.2003
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii AMENAJARE STRADA BÂRSEI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2003 -19184/04.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.16 din Legea nr. 189/1998 - privind finaţele publice locale,modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Bârsei",conform Proiectului întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L.,în valoare de 68.500.000 lei ( valoare fără TVA) , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea Studiului de Fezabilitate prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_+_anexa_amenajare_str._Barsei.pdf

România SE APROBA Judetul Timis PRIMAR, Primaria Timisoara Directia Edilitara dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2003- _________ din _____________

REFERAT Privind aprobarea studiului de fezabilitate

“AMENAJARE STRADA BÂRSEI”

Directia Tehnica are în program întocmirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii “Amenajare strada Bârsei”.

Strada Bârsei este situata în zona de sud-vest a orasului în cartierul Fratelia si face legatura între strada Barbu Lautaru si strada Secerii. Aceasta strada este din pamânt are un numar de 46 de imobile, circulatia se desfasoara anvoios în perioadele uscate ale anului, iar în primavara si toamna, strada este impracticabila din punct de vedere al circulatiei autovehiculelor.

Studiul de fezabilitate se realizeaza pe aceasta strada care are o lungime de 380 m în vederea creerii unor conditii corespunzatoare desfasurarii circulatiei pe tot parcursul anului, îmbunatatindu-se astfel siguranta circulatiei si confortul utilizatorilor.

Necesitatea si oportunitatea investitiei deriva din cele mentionate mai sus, la acestea mai trebuie adaugat si faptul ca lucrarile necesare colectarii si evacuarii apelor pe aceasta strada sunt total inexistente, strada fiind partial canalizata.

Prin realizarea unei îmbracaminti moderne din macadam penetrat impermeabilizat cu un tratament bituminos dublu, se asigura o circulatie corespunzatoare pe aceasta strada, îmbunatatindu-se substantial viabilitatea partii carosabile, fapt ce conduce la desfasurarea unei circulatii corespunzatoare, la reducerea consumului de combustibil si la o uzura redusa a autovehiculelor.

Valoarea totala (inclusiv TVA) a investitiei “Amenajare strada Bârsei” este estimata la 2.842.762 mii lei, reprezentând 73.233 euro.

Având în vedere faptul ca finantarea studiului de fezabilitate “Amenajare strada Bârsei” se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea investitiei mentionata anterior.

VICEPRIMAR, SEF SERVICIU R.P., Ing. DOREL BORZA Ing. ROMULUS KOMOZ

SEF BIROU I.T., AVIZAT JURIDIC, Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHIEVICI

ÎNTOCMIT,

Ing. GEORGETA SZABO

Anexa la Hotarârea nr._______/___________

“AMENAJARE STRADA BÂRSEI”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Denumirea investitiei: “Amenajare strada Bârsei”

Amplasament: Municipiul Timisoara, zona de sud-vest

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Valoarea investitiei: 2.842.762 mii lei reprezentând 73.233 euro

Din care C + M 2.381.477 mii lei reprezentând 61.350 euro

Capacitati: 6.400 mp

Sef Serviciu R.P., Sef Birou Infrastr. Transporturi, Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV Întocmit, Ing. GEORGETA SZABO