keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 296/01.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara

01.11.2001

Hotararea Consiliului Local 296/01.11.2001
privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14149/04.09.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea art.166 din Legea Învăţământului nr.84/1995;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.102/2000 - privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.148/2001 - privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiile de fezabilitate şi realizarea investiţiilor la unităţi de învăţământ, astfel:
- Studiul de fezabilitate nr. 15/2001 - "Alimentare cu gaze naturale", Şcoala Generală nr.19,Timişoara, Str. Avram Iancu nr.8;
- Studiul de fezabilitate nr.07/2001 - "Alimentare cu gaze naturale şi reabilitare instalaţii de încălzire centrală proprie şi apă caldă menajeră", Grădiniţa PP nr.9, Timişoara, strada Crişan nr.21 - 23.
- Studiul de fezabilitate "Extindere sală de sport", Şcoala Generală nr.9, Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.35.

Art.2: Finanţarea obiectivelor de investiţie prevăzute la art.1 se face din bugetul local, Cap. 57.02. - "Învăţământ".
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI