keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 295/01.11.2001 privind realizarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Timişoara - Zona Ciarda Roşie "

01.11.2001

Hotararea Consiliului Local 295/01.11.2001
privind realizarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Timişoara - Zona Ciarda Roşie "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14938/18.09.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de donaţie nr. 3467/06.07.2001 pentru Proiectul tehnic pentru Extindere reţea gaze naturale în Zona Ciarda Roşie din Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2001- 593/16.01.2001 încheiat între Asociaţia proprietarilor de imobile din Zona Ciarda Roşie Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. c, d şi f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Timişoara - Zona Ciarda Roşie " conform Proiectului nr. P1411/2000 întocmit de S.C. Instgat S.R.L. Timişoara.

Art.2: Finanţarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie menţionat la art. 1 se va face în proporţie de 70% din bugetul local şi în proporţie de 30% din resurse financiare puse la dispoziţie de Asociaţia proprietarilor de imobile din Zona Ciarda Roşie.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI