keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 293/01.11.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Alimentare cu apă potabilă. Fântâni publice forate"

01.11.2001

Hotararea Consiliului Local 293/01.11.2001
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Alimentare cu apă potabilă. Fântâni publice forate"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-15625/02.10.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea nr.216/2001 a bugetului de stat;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Alimentare cu apă potabilă. Fântâni publice forate" conform Proiectului nr. P 01/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. şi a indicatorilor tehnico-economici, care constituie Anexa la prezenta hotărâre.
Execuţia lucrărilor de forare va începe de la periferia oraşului spre centru.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, poziţia "Forare fântâni publice".

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI