keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/23.11.1999 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara

23.11.1999

Hotararea Consiliului Local 291/23.11.1999
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SCO99-16799/19.11.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere că până la data de 31.10. 1999 nu s-a putut cunoaşte exact coeficientul ratei inflaţiei, pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice, proprietari de clădiri şi terenuri din municipiul Timişoara şi în acelaşi timp pentru a asigura constanţa încasărilor de impozite şi taxe la bugetul local pentru anul 2000;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.1051/15.11.1999 a Direcţiei Generale Judeţene de Statistică Timiş;
În conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (f) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2000, impozitele şi taxele locale în
Municipiul Timişoara se calculează în conformitate cu Legea nr.27/1994,
republicată şi modificată şi a prezentei hotărâri a Consiliului Local.

Art.2: Impozitele datorate pentru clădirile şi terenurile, proprietatea
persoanelor fizice, se diminuează cu 25%.
Diminuarea se aplică şi pentru clădirile persoanelor fizice care desfăşoară
activităţi economice pe baza liberei iniţiative.

Art.3: Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice şi al altor
contribuabili, alţii decât cei prevăzuţi la art.5 din Legea nr.27/1994
,republicată şi modificată, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra
valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitate conform
prevederilor legale în vigoare.

Art.4: Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea
de diverse materiale este de 2100 lei/mp./zi.

Art.5: Pentru desfăşurarea temporară de activităţi economice, taxa de utilizare
a domeniului public este de 4300 lei/mp/zi, făcând excepţie "Zona A" a
municipiului Timişoara unde taxa este de 7400 lei/mp/zi.

Art.6: Contribuabilii care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate
sub diverse forme au obligaţia să incheie contracte în acest sens şi datorează
bugetului local o taxă de reclamă şi publicitate care este de 2% din valoarea
contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa este de 120.000
lei/mp./an.
Persoanele fizice şi juridice care efectuează reclama şi publicitatea în nume
propriu, prin diferite mijloace (bannere, calcane, afişe, copertine, )
datorează bugetului local o taxă de 500.000 lei/mp./an. Taxa se datorează în
funcţie de dimensiuni şi perioada de folosire a mijlocului de reclamă şi
publicitate în cursul unui an fiscal.

Art.7: Valorile impozabile prevăzuteîn Anexa nr.1 la Legea nr.27/1994
republicată şi modificată precum şi amenzile, impozitele şi taxele locale
stabilite în sume fixe aferente legii se indexează cu coeficientul ratei
inflaţiei de 50,6%.

Art.8: Taxele stabilite conform CAP.V art.27 din Legea nr.27/1994 republicată
şi modificată, indexate cu rata inflaţiei sunt prevăzute în Anexa nr.1 la
prezenta hotărâre.

Art.9: Începând cu data de 01.01.2000 Hotărârile Consiliului Local
nr.280/1998, 9/1999, 48/1999, 60/1999 şi 156/1999 se abrogă.

Art.10: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 11: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Direcţiei Generale a Finanţelor publice şi Controlului Financiar de Stat
Timiş;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza