keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 288/23.11.1999 privind privind aprobarea finanţării cheltuielilor necesare pentru soluţionarea unor cauze civile aflate pe rolul instanţelor de judecată

23.11.1999

Hotararea Consiliului Local 288/23.11.1999
privind privind aprobarea finanţării cheltuielilor necesare pentru soluţionarea unor cauze civile aflate pe rolul instanţelor de judecată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099- 8996/04.11.1999 al Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă finanţarea de la bugetul local cu sumele de bani care se impun
conform legii, în vederea soluţionării unor cauze civile, aflate pe rolul
instanţelor de judecată, conform Referatului Anexă, al Direcţiei Juridice -
Serviciul Juridic-Contencios, care constituie parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se şi Direcţia
Economică şi Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza