keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 283/30.10.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 9, către Partidul Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 283/30.10.2001
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 9, către Partidul Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. PA8X1-3100/18.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul- Verbal din data de 17.10.2001 al Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.34/1998, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Mărăşeşti nr.9, în suprafaţă de 275,71 mp., pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, către Partidul Democrat -Organizaţia Judeţeană Timiş, pentru sediu partid.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Partidului Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI