keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 283/04.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B56"

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 283/04.12.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B56"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012-29280/04.12.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa tehnică nr.218/04.12.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.(b) şi alin.(4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B56", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2012- 29280 /04.12.2012

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Sever Bocu, bl. B56”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, începe la data de 03 decembrie 2012, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B56”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 438.702 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 397.378 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU LĂCRĂMIOARA PLETEA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac P.L. Ex.1

Atasament: Anexa.pdf

                 ANEXĂ LA  H.C.L. NR._______ 

 

 

Valoarea toatala a investitiei inclusiv TVA este de 438702 Lei din care C+M=397378 Lei  inclusiv TVA, iar durata de realizare este de 1.5 luni 

 

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ 

CHIŞ CULIȚĂ 

Denumirea proiectului Amplasament Titularul Investitiei Beneficiarul investitiei Proiectant general REABILITARE TERMICA IMOBIL Calea Sever Bocu , bl. B56 Municipiul Timisoara, Calea Sever Bocu , bl. B56 Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C.D. Loga, Nr. 1 Asociatia de proprietari din Calea Sever Bocu , bl. B56 S.C.PROIECT C&A S.R.L.
Numar proiect 100/114-SEV.B56
ANUL CONSTRUIRII REGIM DE INALTIME NUMAR APARTAMENTE SUPRAFATA CONSTRUITA SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA ARIA UTILA TOTALA SISTEMUL CONSTRUCTIV 1987 S+P+4 20 309 a 1544 m” 1216 m” panouri mari prefabricate