keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/30.10.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1 către Agenţia SAPARD

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 281/30.10.2001
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1 către Agenţia SAPARD


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12760/02.08.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Procesului-verbal din data de 04.07.2001 al Comisiei de aplicare a HCL nr. 34/1998;
Având în vedere Protocolul încheiat între D.G.A.I.A. Timiş şi O.J.C.A.;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în suprafaţă de 207,73 mp, situat în Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1, pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, către Agenţia SAPARD, cu destinaţia sediu agenţie.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Agenţiei SAPARD;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI