keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/20.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 281/20.05.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 -12604/16.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ; Anexa nr. 3 - Program dezvoltare 2014; Anexa nr. 4 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila; Anexa nr. 5 - Bugetul de credite externe, Anexei nr. 6 - Bugetul fonduri externe nerambursabile.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_6.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Anexa 2.38-1 Hatarârea MF. DENUMIREA INDICATORILOR Joțedlpu pod ,eqoide weifo1d uteiBoId SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 60,00 0,00 60,00 CHELTUIELI CURENTE 01, 60,00 -60,00| 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE nm 56, 60,00 -80,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70, 0,00 60,00 60,00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE = | o T 0,00 80,00 60,00) Partea a IV-a SERVICII S! DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.08 60,00 0,00 50,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 80,00 8,00 60,00) CHELTUIELI CURENTE 70.08 01, 80,00 -80,00 0,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE o |mjoj| o 56, 80,00 -80,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70, 0,00 60,00 60,00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Di 71, 0,00 60,00 60,00 Din total capitol Locuinte 12 70.08.03 60,00 0,00 80,00, Dezvoltarea sistemului de locuinte 13 70.08.03.01 60,00 0,00 80,00) Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 14 95.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 15 97.08 0,06 0,00 4,00, Pag. 1/3

€/z Bed 000 000 00% 80Z6| SL 00 00% 006 8086) FL AAU3Z3U E-IA E ESHEd 00'09 00'0 00'09 L0'£08007| EL ajuIn2OJ Sp InjnUIAISIS 00'09 a0'0 00'09 ZI Jonde> roy UIQ 00'09 00'0s 00% FII IL 3ALLOV IX INTLIL 00'89 00'0S a0'o Ol 2A HBINLT3HI , 00 9008 0009 | 8 IIAVSUNBWVUIN HANOI NIQ ZUVINVYNIA NI INA MIL 008 00'09 "Lol 8 MANLT3HI 0005 00'0 00'05 8002) 1 EJIIqnd oEJJOAZSp IS | 00'0s Joe 00'09 8069, 9 IS A LNINIOT VIMANd IS HOIAYIS P-Al E PojEd 00'09 [o0'09 a0'0 Iu) s BAILOV IX INTL 0009 00'05 000 | 7 TV11dVD 3 MIN T3HD na 0 9009 0009 ss E (N) NIA NO INA NL oa'a 00'09- [a0'09 ol z 00'09 000 00'05 E TV1O4 VINNLIIS 008 00'0 000 “ss 9 TDH 000 000 00% "ss 005 00'0 [00% sl 7 ENE a) 000 000 'se| £ ENA P 00'0 000 00'0 10| z AINJYNI 00' 00 00% L TVLOL VENDILO3S| 00'09 00% 00'09 8066| ZL +15143a 00'0 000 000 20'86| oL 1N3M23X3 m o s Q 5 5 5 = 9 3 & 3 a 5 HOTHOLVIIONI VIHINNNIA >. 5 3 z = 2 a EI E 7

DENUMIREA INDICATORILOR Jeoynoas uresfio1q yeqoide utes5oid poI pue1 EXCEDENT 16 |98.98 0,00 0,00| 0,06 DEFICIT 17 |99.08 60,00 000| 50,80 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, , SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACIU STELIANA STANCIU Pag.3/3

Atasament: Anexa_5.pdf

Beq 000 i (N3J) INAVSUNBWVUIN UNONOJ NI BYVINVNI4 NS INA IL [SE BEL E 00 58 ELE Tal E 000 Soss| EL EJUSJSISE |S 00'0 zh [89 00' so's0rss| FL To U| ; ud 00'0 00'0 oz ol Tv1ldVI 30 MANLTIHI 900 9925 | 6 (NA) INUZIXI NNANOJ NIO ND 3103IOWA INA 00 tal 8 000 99'251 soss| 2 000 sovs| 9 SIVOALIAS-TVISOS EI E 00'096'9 00'095'9 00'0 NE ZUVIONVNIJAN 3AILOY IX TMLIL 00'096'9 00'095'9 00'0 or IVI 30 MAINLTAHI NN a e 90 000% 900959 900968) | E (N3-) INUBIXI NIA BHVINYNIA NI 31 INA PNL 00'095'5- Tal z [00'096 81 500 00056 BL. L MAIN TVLOI ZA VINNLLOIS + BUVNOLLONNJ HA VINNILOAS T a 3 O 5 5 5 5 9 = 5 3 3 = YOTIHOLVIIANI VIHINNNIA i E a a o a 8 5 > ment HI PXBUV ANYILXI 3LIM3IUD 1N1L3DN8 TNTATDINAW

DENUMIREA INDICATORILOR puet wueBoidj Wesfo1y CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 Din total capitol 70 Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.06 1.137,44 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 2.061,42 0,00 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.02 2.061,42 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 53.314,75 0,06 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 53.314,75 0,00 CHELTUIELI CURENTE 22 ot, 53.314,75 -6.960,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56, 53.314,75 -6.960,00 48.354,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 0,00 6.980,00 6.960,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 711 0,00 6.960,00 6.960,00 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 6.960,00 0,00 6.980,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 8.960,00 0,00 6.960,00 or si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi 28 70.06.50 46.354,75 0,00 46.354,75 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 62.288,73 0,00 62.288,73 Combustibili si energie 30 81.06 11.277,01 0,00 11.277,01 CHELTUIELI CURENTE 31 01, 11,277,01 0,00 11.277,01| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56. 11277.01 0,00 11.277,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70, 0,00 0,00 0,00 in total capitol Energie termica 34 81.06.06 11.277,01 0,00 11.277,01 Transporturi 35 84.06 51.011,72 0,00 51.011,72 CHELTUIELI CURENTE 36 01, 51.011,72 0,00 51.011,72 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56, 51.011,72 0,00 51.011,72 Pag.2/5

s/e Bed 00'0 00'0 00'0 oz| or dA 3INLTIHI 9525 [oo 95| 6 fo E EEE PAV BERE LIGI NIC DVI 1 BBC DATEI 00 ol 8 MIINLTIHI 500 55255 5055] z E 05 307| 9 MIINLTIHD E l00'096'9 00'096'9 00'0 Puls BHVIONYNIJIN 3ALLOV IX TMILIL 00'055'9 90'055'9 [oo' oz 7 3d MIINLTIHI | E (NA4) INYILXĂ RHNINOJ NIA ZUVINVNIA NI 31 INA RIL 0000 ZII 00056 5 00086 SIL m 560 00056 E TVIOL VINNILOIS 000 seo 00 ss TE 500 500 000 5 joc'0 000 00% 16| 7 500 000 00'0 ss £ E 000 loo'a 00'0 to 2 300 00 [000 TVLOL VENNILOIS [00056 e 00'086 BEL SF [00 008 000 96'86| 000 00'0 00% 9026) A3AWIZIU 505 lo0'o 000 906| > EA E 1S'EES' Lp 19'86S' lv UNUI Ut | 50'8z7'6 00'0 50'8zr6 Ov unpod IS ununiq [ez 1018 000 LOS se 1oydeo ţe10; ua 00'0 00'0 000 oz) 8€ 3A M3INLI3HI 9 n) 2 Ş o 3 5 £ 3 5 2 3 YOTHOLVIIANI VIUIWNNZA BE : 3 i | 8 a =

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po POS yeqosde ure1501 4 eyuongul Roua Din îota! capitol Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 11 56.06.06 157,66 0,00 157,88 Spitale generale 12 86.06.06.01 157,66 0,00 157,86 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 3.198,86) 0,00 3.198,86 CHELTUIELI CURENTE 14 01. 3.198,86 0,00 3.198,86 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 58| 3.198,86 0,00 3.198,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 0,00 0,00 0.00| Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.06 1.137,44 0,00 1.137,44 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 2.061,42 0,00 2.061,42 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.02 2.061,42 0,00 2.061,42 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 53.314,75 0,06 53.314,75 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 53.314,75 0.00| 53.314,7 CHELTUIELI CURENTE 22 01 53.314,75 -8.960,00 46.354,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56, 53.314,75 -6.960,00 46.354,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70, 0,00 6.960,00 6.980,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 7) 0,00 6.960,00 6.960,00 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 6.960,00 0,00 6.960,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 6.960,00 0,00 6.960,00) Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 46.354,75 0,00 46.354,75 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 62.288,73 0,00 62.288,73 Combustibili si energie 30 81.06 11.277,91 0,00 11.277,01 CHELTUIELI CURENTE 31 01 11.277,01 0,00 11.277.01 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 11.277,01 0,00 11.277,01 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod po) yeqoide ure16o1d uiesBord CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70, 0,00 0,00 0,60 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 11.277.01 0,00 11277.01 Transporturi 35 84.06 51.011,72 0,00 51.011,72 CHELTUIELI CURENTE 36 01, 51.011,72 0,00 51.011,72 Titlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56, 51.011,72 0,00 51011,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70, 0.00 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 51.011,72 0,00 51.011,72| Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 9.478,05 0,00 9.478,05) Transport in comun 41 84.06.03.02 41.533,67 0,00 41.533,67 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 97.06 0,00 0,00 5,00 EXCEDENT 44 98.06 0,00 09,00 0,08 DEFICIT 45 99.06 118.960,00 0,06 118.960,00| Contabil CONTABI Pag.5/5 Director DIRECTO

Atasament: Anexa_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘO SC2014- PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 3 HCL, ARA PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU SURSE DE FINANTARE TINEA Anexa la/2 Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie ; Cheltuieli Eligibile TVA Eligibil TVA) Buget Parteneri Avans pi. & derulare |Alte Surse Credite IFC Avans pentru deri Contributie proprie are 9 1=2+8+10 2=3+415+6+7+9+| 11 3 4 &: 7 8 9 0 FT TOTAL GENERAL 1 359.754,50 292.235,33 41.094,61 189.257,17 15.108,30 137303 9ZL40 112.000,00 TOTAL GENERAL Hi 359.754,50 292.235,33 41.094,61 189.257,17 4.711,92 5.141,72) 4.654,66 137302) 921,40 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332-144, 78 272.555,61 37.630,96 173.489,25 1.764,44 5.741,72) 4.654,66 1373,02| 635,81 58.216,15| 45.698,77| 19.679,72 15.767,92 1,48 0.00 0,08 285,59 7530,00| 155,08 LUCRĂRI NOI -B e TOTAL GENERAL CHELTUIELI 27.605,72 3.463,65 189.257,17 471192 574,72 .654,66|. 921,40 66146.15, 45.853,85 Capitolul 65.02 Învățământ 71,80 77,86 2,66 64,90 3,24 9,00 0,00 0,00 0,90 8.00 (65.02.04 Învățământ secundar 77.80 77,80 9,66 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RR Învățământ secundar superior 71.86 71,80 3,66 64,90 324 6,00 0,00 0,00 0,09 9,06 0,00 A. Lucrări în continuare 17,80 71,80 9,66 64,90 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea fosei? nărilor şi diferențelor dintre tineri (Colegiul National C.D.Loga Timisoara JHCLI161/23.10.2012 24,80 24,80 18,70 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 Buget de Stat SURSE DE FINANTARE Buget local Ci antr. Proprie Buget Buget EU Cheltuieli |Neeligibile Eligibile | (inclusiv Partenei TVA | Avanspt & derulare |Alte Surse Cheli, TVA) Credite IFC Avans pentru Contributie prot ie 1=248+10 ++ 11 m a - 19 Dezvoltarea schimbul or educaționale, sociale şi culturale şi recunoașterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lie, Teoretic D. Obradoviei Timisoara HCL 161/23.10.2012 33,00 53,00 6,80 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 6.928,61 6.928,61 897,10 3.865,66 0,13 0,00 8.04 0,00 0,06 0,06 137,66 66.02.06 Spitale 6.928,61 6.928,61 897,10 5.865,66 0,15 9,00 8,04 0,00 0,08 5,00 157,66 A. Lucrări în continuare 6.928,61 6.923,61 897,10 5.865,66 0,15 0.00 8,04 0,00 9,00 8,00 157,66 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 0,00 p 84/24.04.2012 (E Prenatal Diagnosis Networek (SCM) 0,15 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.04 0,00 0,00 0,00 16,37 0.00 0.00 0.00 0,00 0,06 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i concerte 6,37 0,00 0,00 9,00 0,00 0,80 A. Lucrări în continuare 6,37 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 Politica Culturală ca înstrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) Fa 67.02 Cultură, recreere şi religie 41,43 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 40,00 0,00 30,00 637 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,80 A. Lucrări în continuare 40,00 0,90 30,00 10,06 0.00 09,00 0,00 000 6,06 0,06;

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare ect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget local Cantr. Proprie : Buget EU Cheli. Cheltuieli |Neeligibile te | (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pi. derulare Buget Parteneri & Alte S Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9+| î1 4 5 8. 16 "m O abordare inclusa de la egal la egal, a |conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 40,00 0,00 30,00 10,00 9.00 0,00 0,00 0,00 Capitolui 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 12.455,31 10.130,51 1.498,74 6.822,88 52,53) 276,90 611,40 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 52,53) 270,90 611,40 0,00 9,00 1.080,88 A. Lucrări în continuare 1.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 32,53 270,90 611,40 0,00 9,00 1.080,88 Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.828,04 2.747,16 2.205,13 1,06 0,00 0,00 0,00 0.00 1.080,88 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL, 293/2011 40521 0,00 0.00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 1.303,56 1.303,56 1.370,48 34,11 41,64 697,53 17,36 229,26 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 [68.02.1502 Cantine de ajutor social 5.171,22 3.927,30 2.549,72 0,00 9,00 9,06 9,00 0.08 1.243,92 817,50 A Lucrări în continuare 5171.22 3.927,30 2.549,72 0.00 9.00 9.00 0.00 0,90 1.243,92 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta peniru Persoane fara Adaposi, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 5.171,22 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50

TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 Buget de Stat Buget EU SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare Bugei Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie DENUMIREA OBIECTIVULUI $ 1=2+8+16 1=3+4+5+6+7+9+ 11 CL 5. 9 10 11 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 126.737,66 101.505,09 12.966,68 59.305,69 2.728,98 849,25 2.826,60 1.373,02 332,69 23.855,55| 22.495,20: 10.02.03 Locuinte 51,42 37,40 0,00 28,05 9,35 8.00 0,00 14,02 0,00 8.00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 51,42 37,40 8,00 28.05 0,00 9,00 14,02 0,00 0,00 0,00 A.Lucrări în continuare 51,42 37,40 9,00 28.05 9,00 0,00 14,02 0.98 0,06 0.98 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie”, inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 37,40 0,00 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte. servicii | în domeniile locuințelor, serviciilor: şi dezvoltării comunale. 126.686,24 101.467,69 12.966,68 359.277,64 2.719,63 2.826,60 1.359.004: 332,691 23.859,55|.22.495,26 A. Lucrări în continuare 126.686,24 101.467,69 12.966,68 9.277,64 2.719,63 84925 2.826,60 1.359,00 332,69 23.859,55) 22.495,20 Reabilitarea infrastructur malurilor Canalului Bega Timisoa 352/2010 publice urbane a HCL 41.847,98 4.642,95 21.136,49 67,69 0.00 806,31 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric Timisoara (CETATE ), HCL orasu, 355/2010 39.487,34 5.590,75 25.403,56 1,07 0,00 0,00 | 0.00 0.00 10.555,18| 8.483,03 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor n Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 = Va ci 2.154,62 119,77 332,69 0,00 & 5, ci a a 0,00 0.00 504,48

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect 2014 Buget de Stat Buget EU Buget local Credite IFC Contr. Proprie Cheli, Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. & derulare Buget eneri Avans pentru derulare P. Contributie proprie Alte Surse 1=2+8+10 2=3+41+5+6+7+9+ CI i1 5 infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul TIC, HCL 425/2010 3.878,37 261,74 1.192,37 1.454,11 272,18 E) 697,97 0.00 0,00 0,00 0,00, Centru Regional de Dezvoltare a Furnizorilor in Automotive, HCL 179/2012 Competente si Sectorul 819,57 308.90 19,89 244,28 0.00 0,00 1.821,27) 6.210,30 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 = < a n n 7.349,50 977,65 4.450,67 0,22 0,00 1,86 0,00 0,00 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL, 408/13.12.2012 1 5.182,93 3.940,79 wm a t z n 62,80 52,70 741,87 1.242,14 0,00 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 701,16 584.30 0,00 292,15 0,00 0,00 116,86 0,00 0,00 0.00 Capitolui 74.02 Protecţia mediului 1.188,15 1.188,19 5,00 188,19 9.00 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor| 1.188,19 1.188,19 8,00 1.188,19 9,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 reziduale 1.188,19 1.188,19 0,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IA Lucrări în continuare (Extinderea si modernizarea sistemului de [alimentare cu apa si canalizare în judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00 9,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 16.705,47 16.705,47 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 98,89 0,00 0,00 0,00| 1127701 81.02.06 Energie termică 16.705,4 16.705,47 0.00 0,00 608,00) 4.621,57 198,89 0.00 0,66 8,00] 11.277.601 A. Lucrări în continuare 16.705,47 16.703,47 9,00 0,00 608,00, 4.621,57 198,89 0,00 8,00 000| 1127701)

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget lo Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile TVA Eligibil Avans pi. derulare Credite IPC Buget Parteneri Avans & pentru Alte derulare Contributie proprie 9 1=2+8+10 1 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţial mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 16.705,47 16.705,47 0,00 0,00 608,00 4.621,57 198,89 0,00 0,00 0,00 | l EEE Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01 155.420,21 25.681,00 116.976,39 114,46 000 1.009,73 0,00 588,71|: 39.961,80 11.049,92 84.02.03: Transport'rutier 195.382,01 155.420,21 25.681,06 116.976,39 114,46 406 1.009,73 0,00 588,71, 39.961,80 11.049,92 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66 104.514,86 18.417,02 33.907,79 29,47 0,00 0.06 9,00 388,71) 39.961,86 1.571,87 JA. Lucrări în continuare 116.866,94 84.835,14 14.953,37 68.139,87 21,99 9,06 9,00 303,12 _32.031,80 1.416,79 iTrafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 60.791,93 7.674,47 34.937,35 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00) 17.285.00 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 17.009,62 13.667,23 0,00 0,00 0,00 303,12) 5.630,00 37,07 | Reabilitare linii de tramvai si modernizare irame stradale pe str.Stetan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 33.347,41 24.230,61 4.276,70 19.469,30 0.00 0,00 3.00 0.00 0,00 000| 9.116,80 484,61 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 87,98 87,98 0,00 65,99 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27.699,72 19.679,72 3.463,65 15,767,92 748 0,06 9,00 0,06 285,59 7.339,00 155,08

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Valoare Be = Buget TOTAL Contr. Proprie ; E DENUMIREA OBIECTIVULUI 07 proiect Buget di I Parteneri Avans Buget EU Chel 2 2014 2014 Stat o Contributie TVA Avans pt. & pentru proprie ibi derulare |Alte Sursej derulare Cheltuieli |Neeligibile i Eligibile (inclusiv i TVA) +74+9+ 0 1=2+8+i0 3 4 3 & 7 8 5 18 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin exiinderea retelei de troleibuz Tirnisoara-Ghiroda) 27.609,72 19.679,72 3.463,65 15.767,92 7,48 0.00 0,00 85,59 7.930,00 153,08 Drumuri si poduri 45.666,48| 45.666,48 6.516,86 29.667,39 0,33 0,00 3,8 0,00 0,00 9,00) 9.478,05 A. Lucrări în continuare 45.666,48| 45.666,48 6.516,86 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0.00 0,00 0,00 9.478,05) 2 Va Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa 1 HCL356/2011 45.666,48) 15.666,48| 6.516,86) 29.667,39 0,33 0.00 3,85 0,00 0,00 0,00| 9.478,05 84.02.03.03 Străzi 523887) 5.238,87 3.401,21 84,66 6.00| 1.005,88 6,00 0.00 000| 0,60 Lucrări în continuare 5.238,87) 5.238,87 SAP 340121 31,66 6,00[ 1.003,88 0.00 5,00 6,00 0,00 Str. Vacarescu - pe tronsonul lcuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 3.238,87 5.238,87 147,12 3.401,21 84,66 000| 1.005,88 0,00 9,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Verificat, Întocmit, SEF SERVICIUL PROIECTE CU CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ SI NAȚIONALĂ NAȚIONALĂ Gabriela BICA Luminiţa TOMA |

Atasament: Anexa_3.pdf

aan 2 ENA II ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2014- Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2014 INVESTITII rectificare 3 HCL mii lei Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET E DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | AM KAW| LOCAL proprietari 9 i 2 3 4 5 7 TOTAL GENERAL 135.343,12) 1.250,14| 3.116,33 551,28| 7.020,00| 123.405,37 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 24.836,23 4,78 2,89 0,00 9,00) 24.828,56 LUCRĂRI NOI -B 62.274,50| 1.245,36| 3.113,44 9,00|7.020,00| 50.895,70 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 48.232,39 0,00 0,00| 551,28 0,00| _47.681,11 TOTAL GENERAL : : _[.135.343,12) 1.250,14) 3.116,33| 551,28[7.020;00| 123.405,37 din care pe capitole EEE E TI Ț Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi ctiuni Externe 2.461,85 0,90 0,00 0,00 9,00 2.461,85 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.461,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461,85 C. Dotări independente şi alte investiții 2.461,85 0.00 0,00 0,00 0,00 2.481,85 _(b- Dotări independente 1.811,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811,85 Dotari directia Fiscala 331,35 0,00 0,00 000| 0,00 331,35 Dotări Primărie 1.480,50 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.480,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,09 0,09 650,90 Sistem infogeografic de administrare a PMT 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00; Capitolul 54.02 Alte servicii publice iqenerale 150,06 0,00 9,00 9,00 9,00 150,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populației 150,00 0,00 8,00 0,00 0,00 150,00 C. Dotări independente si alte investiții 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 b.Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotări 150.00 0,00 0,00 000) 000| 150,00 Capitolul 81.02. Ordine publică şi 734,46 0,00 0,00 0,00 0,00 734,46 61.02.03.Ordine publică 734,46 0,00 0,90 0,00 0,00 734,45 aa Poliţie locala 357,34 0,00 0,00 0,00 9,06 357,34 C. Dotări independente şi alte investiții 357,34 0,00 0,00 0,00 0,00 357,34 b.Dotări independente 357,34 0,00 0,00 0,00 0,00 357,34 Dotari 357,34 0,00 0,00 000| 0,00 357,34 61.02.05. Protecţie Civilă 377,12 0,00 0,00 0,00 9,00 377,12 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,12 0,00 0,00 0,00 0,00 377,12 b. Dotări independente 377,12 0,00 0,00 0,00 0,00 377,12 e ÎI Potări 377,12 0,00 0.00 0,00 0,00 377,12 Capitolul 65.02 Învăţământ 7.828,13 5.00[ 9,00 174,50 0,00 7.653,63 Page 1

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII | AM KW LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 7 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 2.040,03 0.00 0,00 0,00 0,00 2.040,03 65.02.03.01. învățământ preşcolar 2.040,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,03 A. Lucrări în continuare 277,43 0,00 0,00 9,00 5,00 277,43 Extindere Gradinita PP 26 277 43 009 0.00 0.00 0.00 277 43 B. Lucrări noi 1.731,69 9,08 0,00 0,00 0,90 1.731,60 Extindere Gradinita PP 33 1.300,00 0,00 0,00 000| 000| 1.300,00 Extindere gradinita PP 22 431,60 0.00 0.00 000| 0.00 431,50 C.Dotări independente şi alte investiții 31,00 0,00 0,90 0,00 0,00 31,00 b. Dotări independente 1,06 0,00 0,00 9,90 0,00 1,00 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor. de fezabilitate, a.l.......... proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 000 3.00 0.00 30.00 DALI +PT Bficientizare energetica gradinite 30 00 0.00 000 000 5.00 30.00 65.02.04 Învățământ secundar - 5.788,10 0,00 174,50[ 0,00]... 5.613,60 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 1.047,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,84 C. Dotări independente şi alte investiții 1.047,84 0,00 0,00 0,00 0,09 1.047,84 b. Dotări independente 662,84 0,09 0,00 0,00 0,00 562,84 Dotari 662,84 0.00 0,00 000| 0.00 662,84 c. Cheltuieli pentru alaborarea studiilor de iprefezahilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente jobiectivelor de investitii 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 Expertiza+DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ExpertizatSF+PT+ AC Extindere scoala P+2E, 140,00 0,00 0,00 09,00 0,00 140,00 |psuser Reabilitare acoperis Gen.7 1500 000 000 000 000 1500 3, 1 1 1 1 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 50,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30.00 500 500 000 000 30.00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30.00 500 000 000 0.00 10.00 Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,09 Page 2

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII |AM KW] LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 7 DALI-+PT Eficientizare energetica scoli generale 30,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 30,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 4.740,26 1,00 0,00 174,50 0,90 4.565,78 B. Lucrări noi 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2009 30.00 0.00 000 0.00 0.00 30.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceutui Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a „ILiceului.Teoretic. Timisoara... arian tata ot HCL 415/2008 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 C. Dotări independente şi alte investiții 4.650,26 0,00 0,00 174,50 0,00 4.475,76 b. Dotări independente 3.982,46 0,00 0,00| 174,50 000| 3.807,96 Dotari 1.982,48 0,00 000| _174,50| 0,00) 1.807,96 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 567,80 0,00 0,60 0,00 0,00 667,80 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 20,86] 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009 82,13 0.00 0,00 0,00 0,00 82,13 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 1745 0.00 0.00 0.00 000 17 45 SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V. Țepeș 10,00 0.00 0,00 000| 0,00 10,00 + SF+PT reabilit.acoperiş Lic. Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT-+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 15,00 0,00 9,00 0,00 0,00 15,00 Page 3

SRR Contributie — TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII | AM KW LOCAL proprietari 9 1 2 3 [| 4 5 7 PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oiluz 158,38 0,00 0.00 000| 000| 158,38 SF Constructie corp nou P+3E pt. Liceul G.Moisil - P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 0,00 0.00 15,00 Expertiza+ DALI+PT Lic. Moisil , corp str. Gh.Doja 49,98 0,00 0,00 0,00 0,90 49,98 Expertiza+ SF+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 132,00 0.00 0,00 0,00 0,00 132,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi “Tutilităţi Clădire "şcoală P*2E; Grup SE"E””" Ungureanu 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 Capitolul 66.02 Sănătate 18.601,47 0,99 0,00| 221,78 0,00| 18.379,69 66.02.06 Spitale 18.321,47 5,00 0,00 221,78 0,90) 18.099,69 B. Lucrări noi 7.983,00 0,00 9,00 0,00 0,00 7.983,00 Reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013 2.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.983,00 Extindere Carp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colt tr. Braila HCL 124/2013 ADA, POR PU SE. 5.000,00 0.00 0.00 000| 000| 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 10.338.447 0.00 0.90 22178 000| 10.116.869 b. Dotari independente 9.403,93 9,00 000| 221,78 000| 9.182,15 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu 3.370,00 0.00 0,00 13550) 000| 3.234,50 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.893,93 0,00 0,00 26,28 000| 5.867,65 Dotari Spitalul Clinic Boli infectioase si Pneumottizialogie Victor Babes 140.00 0.00 0.00 60.00 0.00 80.00 E Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a alior studii aferente obiectivelor de investitii 934,54 0,09 0,00 0,00 5,00 934,54 Page 4

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de PROPRII | AM KW LOCAL proprietari 9 1 2 4 5 7 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 56,36 0,00 0,00 0,00 66,36 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. i. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu sir. Braila HCL 124/2013 sta 0 SF/DALI+PT staţie epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 PT Reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp. C. Municipal Clinicite Noi str. Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013 165,00 0,00 000| 0,00 165,00 Spar de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 000| 000| 320,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 280.00 0.00 0.00 000 280 00 C. Dotări independente şi alte investiții — 280,00 0,00 0,00 0,00 280,001 b. Dotari independente 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Dotari aparatura medical Car Mocicaa 280,00 0,00 000| 000| 280,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14.885,60 0,00 155,00 000| 14.730,60 67.02.03.04 instituții publice de spectacole şi concerte 1.817,80 3,00 155,06 3,00 1.862,86 B. Lucrări noi 500,00 9,00 0,00 0,00 500,00 Reabilitare imobil Sata Capitot FICL 285/2008 (Fost cinema Capitol 500,00 0.00 000| 0,00 500.00 G. Dotări independente şi alte investiții 1.317,80 0.00 455.00 9.00 1162.80 E Dotări independente 1.247,80 0,00 155,00 0,00 1.092,80 Dotări Teatrul German 870,00 0,00 70,00| 0,00 800,00 T Dotari Teatrul Maghiar 292,80 0,00 0,00 0,00 292,80 Dotari Filarmonica 85.00 0.00 85 00 0.00 0.00 Page 5

tarta n Contributie = E TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII | AM KRW LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 70,00 0,00 9,00 0,00, 000| 70,00, SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 67.02.03.06 Casa de cultură 80,00 0,00 0,00 9,00 9,00 80,00 GC. Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 9,00 80,00 Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări Casa de Cultura 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 67.02.05.01 Sport 10.328,38 0,00 0,00 000| 000| 10.328,28 A, Lucrări în continuare 9.764,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.784,40 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 3.737.90 0.00 0.00 0.00 0.00 8.737,90 (Reabilitare constructii instalatii si extindere la | | O | | Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1.026,50 0,00 0.00 0.00 0.00 1.026,50 C. Dotări independente şi alte investitii 563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 563,98 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,90 0,00 400,00 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 tocuri - cofinantare CNI) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Dotări independente 163,98 0,00 0,00 0,00 0,00 163,08 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 73.98 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 Dotari Sala Jude 90,00 0,00 0,00 0.00) 0.00 90,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.659,42 0,00 0,00 000| 000| 2.559,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 10,00 0.00 0,00 0.00 0,00 10,00 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 B. Lucrări noi 1.900,00 9,99 9,00 9,08 0,00 1.909,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara 1.000,00 0,00 0,00 0,00) 000| 1.000,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL -49/2012 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Page 6

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | AM KW] LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 7 a Dotări independente şi alte investiții 740.63 0.00 0.00 0,00 0.00 740,631 b. Dotări independente 132,00 0,00 0,00 8,00 0,00 132,00 Dotari Parcul Copiilor "ton Creanga 100,00 0.00 0,00 0.00 9.00 100.00 Achizitie aplicatie " Energy Management System" EMS 32,00 0,00 0.00 000) 0,00 32,00) c, Cheliuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 508,83 9,00 0,90 0,00 0,00 508,63 SF+PT impaduriri noi in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,90 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 82,85 0,00 0,00 0,00) 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde sir. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 37,20| DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civic) 90,00 0.00 0.00 000| 0.00 90,00 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 66,96 0.00 0.00 000| 0.00 66,96 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 63,62 0,00 0.00 000| 0,00 63.62 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 09,00 100,00 SF+PT+ Pistă skateboard 18,00 0.00 0.00 000| 0.00 18,00 Capitolul 68,02 Asigurări şi Asistenţa Socială 397,65 0,00 9,08 0,00 9,00 397,65 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in : vârstă 5,00 0,00 LAU 0,96 9,90 8,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 6,00 0,00 0,00 0,08 0,00 6,00 b. Dotări independente 6,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 500 0.00 000 000 0.00 6 00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 57,50 0,00 0.00 0,00 0,00 57,30 58.02.05.02 Asistenta sociala în caz de invaliditati 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 C. Dotări independente şi alte investiții 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 Dotări independente 53,00 0,00 9,00 0,00 0,00 53,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap LL 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,90 Page 7

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII | AM KW LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50) SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 4,50 0,00 0,00 000] 0,00 4,50 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 334,15 0.001. 0.00 0.00 0.00 334,15 68.02.15.01 Ajutor social 245,50 0,00 0,00 0,00| 0,00 245,60 C. Dotări independente şi alte investiții 245,60 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60 b. Dotări independente 245,60 0,00 0,00 0.00 0,00 245,60 Dotări Direcţia de Asistență Socială Comunitară 245,60 0,00 0.00 000| 0,00 245,60 68:02:15:02:Cantine'de-ajutor social | sg 00000 all C Dotări independente şi aite investiții 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Dotări independente 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Dotari Cantina de Aj. Social 88 55 0.00 0,00 0,00 0,00 38,55 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 40.008,63| 1.250,14| 3.115,33 0,00[7.020,00) 28.622,16 70.02.03 Locuinţe : 25.716,80|.-1.250,14[:::3.116,33 0,00[7.020,00[::14.330,33 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 25.716,80| 1.250,14) 3.118,33 0,00|7.020,00) 14.330,33 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BI. 17 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00 0.00| B. lucrări noi 18.982,52| 1.245,36| 3.113,44 0,00|7020,00| 7.603,72 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 4.488,00 0,00 0,00 0,00) 0,00, 4.488,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul | Timisoara (KfW) 8.267,85 0,00 0,00 0,00| 7.020,00 1.247,65 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 1.112,47 222,49 556,24 0,00 0,00 333,74 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 625,74 125,15 312,87 0,00 0,00 187,72 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 670,12 134,02 335.06 0,00 0.00 201,04 Reabilitare termică Aleea Cristaluiui, nr.1, bi.74 886,55 177,30 443,28 0,00 0,00 265,97 Page 8

Contributie — TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | AM KW] LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 7 il ică str. - Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 268,50 53,32 133.30 0,00 0.00 79.93 Reabili ică str. Dropiei nr. 7 eabilitare termică str. Dropiei nr. 992.00 198.40 496.00 0.00 0.00 297.60 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bi. 7B, sc. ATB 710,10 142,02 355,05 0,00 0,00 213,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 330,89 66,18 165,44 0,00 0,00 99,27 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 532,40 126,48 316,20 0,00 0,00 189,72 C. Dotări independente şi alte investiții 6.726,61 0,00 0.00 0.00 0.00 672661 b. Dotări independente 5.000,00 0,00 0,00 000| 000| 6.000,00 izitie imobile HCL 597/201 Imobile 12013 6.000,00 0,00 0.00 000| 000| 6.000,00 „IC Cheltuieli.pontru. slaborarea.studiilor.de..[.................... ana toat tanto aaa oa prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 726,61 0,90 0,00 0,00 0,00 726,61 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 596,87 0,00 0,00 0,00 0,00 596,87 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri tocuinte in Mun.Timisoara) 495 0.00 0.00 0.00 0.00 496 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 tehni Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 0.00 3.00 0.00 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă si amenajări E hidrotehnice 2.487,88 0,99 9,06 0,00 9,99 2,457,88 70.02.05.01 Alimentări cu apă 2.467,88 0,90 0,08 0,90 9,90 2.467 88 A. Lucrări în continuare 1.892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,38 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et ll, HCL 487/2010 1.046,52 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.046,52 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 845,86 0.00) 0,00 0,00 0,00 845,86 B. Lucrări noi 490,00 0,00 0,00 000| 9,00 490,00 PT + Execuţie fântână ornamentată str. Aştrilor HCL. 201/2014 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 C. Dotări independente şi aite investiții 85,50 0,90 0,00 0,00 0,00 85,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investitii 85.50 0.00 0.06 0.90 0.00 85.50 SF- Executie Fântână ornamentală sir. Aştrilor 5,50 0,00 _0,00 0,00 0,00 5,50 SF Executie fantani ornamentale in Mun. Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Page 9

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII | AM KRW LOCAL proprietari o i 2 3 4 5 7 SF+PT Executie fantani publice forate in Mun. Timisoara 30,00 0.00 0,00 000| 0,00 30.00 70.02.08. Iluminat public şi electrificări rurale 5.628,24 9,00 9,90 0,08 0,00[ 5.628,24 A. Lucrări în continuare 5.290,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290,74 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.604,87 0,00 0,00 0,00 000| 2.604,87 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 2.685,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685,87 C. Dotări independente şi alte investiții 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,59 Studii şi proiecte 337,50 9,00 9,00 9,00 0,00 337,50 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de ilurainat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind -|eoncesionareaserviciului-de-iluminat public 50 “PI 70.02.50 Alte servicii în domeniile i locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 6.195,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6.195,71 B. Lucrări noi 2.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.820,00 Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 2.500,00 0.00 0.00 000| 000| 2.500,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HOL 3172012 100,00 0,00 0,00 000| 0,00 100,00 Deviere canale de desecare zona Parc Industriat Freidorf rose 220.00 0.00 0.00 000| 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alte investiții 3.375,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375,71 b. Dotări independente 110,00 0,00 0,00 0,90 0,00 110,09 TOTEM P-ta losefin 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.00 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.285,71 0,00 8,00 0,00| 000| 3.265,71 PUZ Director zona stadion 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 PUZ Piata 700 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Director zona de agrement vest 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Page 10

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | Ali KW] LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 7 PUZ director Complex Studentesc 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect tehnic Chiosc Presa 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), i tructie locuinte ANL pentru constructie locuinte 50.00 3.00 0.00 0.00 0.00 50.00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Crestere în Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 70,00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,00 racordare la retea metropolitană (fibră | optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 224 0.00 9.00 0,00 0,00 224 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situ! Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri euro CNE 100,00 0.00 0.00 000| 0.00 100,00 DALI+ DTAC+PT+ODE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al araşului Timişoara ( Cetate Il) 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 600,00 2.00 0,00 000| 0.00 600,00) PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnotogic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Viabilizarefechipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,0 0,00 0,00 100,00 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Page 11

Page 12 pe _ tu 3 Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII | AM KW LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 7 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 130,00 0,00 0.00 0,00 0,00 130,00 SF+PT Pasaje pietonale peste Bega 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara 73847 0,00 0,00 0,00 0,00 73847 Capitolul 74.02 Protecția mediului 1.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea „MO irina, .1.116.091.......0.08........0.00........0.00).....0.00[... 1.116,08... C. Dotări independente şi alte investiții 1.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,00 Dotări independente 1.116,00 0,00 0,00 000) 0,00| 1.116,00 Achizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 1.118,00 0,00 0,00 0,00) 000| 1.116,00 Capitolul 84.02 Transporturi 49.159,33 0,00 0,00 000| _0,00| 49.159,33 84.02.03: Transport rutier 49:159,33 900|. 0,00 0,00 0,00[:::49.159;33 84.02.03.02 Transportul în comun 11.843,40 0,00 0,00 0,00 0,00) 11.843,40 (Cc. Dotări independente şi alte investiții 11.843,40 0,00 0,00 0,00 0,00) 11.843,40 b.Dotări independente 11,282,40 0,00 0,00 0,00 0,00) 11.282,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11.282,40 0,00 9,00 0,00 0,00| 11.282,40 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7614.40 0.00 0.00 0.00 0.00 761440 Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 206/2014 168,00 0.00 0.00 0,00 0.00 168,00 Achizitie autobuze de capacitate mica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,09 Reabilitare tramvaie 3.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00| 3.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 561,00 0,09 0,00 0,06 0,00 561,00 Studii si proiecte Primarie 385,00 0,00 0,00 9,00 0,09 365,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare;+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5,00 0,00 0,90 0,00 0,00 5.00)

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | AM KAW] LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 7 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de | tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor 200,09 0,00 0,00 000| 000| 200,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 6, Str, Avram imbroane, Str. Ghe. Adam 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în “municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealut 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu de circulație la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan de mobilitate) 130,00 0,00 0,00 0.00 0,00 130,00 Studii si proiecte 196,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 196,00 SF+PT Amenajare alveole 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 + SF+PT Statie int i SPF Statie intermodala Dambovita 5.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 84.02-03.01 Drumuri si poduri 7.438,27 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.438,27 A. Lucrări în continuare 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 B. Lucrări noi 6.507,00 9,00 0,09 9,00 0,00 6.507,00 Pasaj JIUL HCL 580/2013 6.507,00 0,00 0,00 000| 000| 6.507,00 T C. Dotări independente şi alte investiții 926,32 0,00 0,00 0,00 9,00 926,32 Page 13

Contributie TOTAL Asaciatii Buget SURSE |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 926,32 0,00 0,09 0,00 0,99 925,32 SEPT Pasaj Jiul 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 84,74 SF+PT Pasaj Popa Sapca 84,74 0,00 0,00 000| 0,00 8474 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 8434 0.00 0.00 0.00 0.00 84.34 DALI+PT Reabilltare Podul Eroilor 6350 0.00 0.00 0.00 0.00 68.50 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 86.00 0.00 000 0.00 0.00 86.00 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 7300 000 0.00 0.00 000 7300 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135,00 0.00 0.00 0,00 0.00 135.00 „DALI+PT. Pod Metalie + Ady Endre... —-20:00|.---—000|--——-0:00 20:00] DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 SF+PT Construire Pod peste Bega 100.00 0.00 000 000 000 100.00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul ! de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 150,00 0,00 0,00 000| 000| 150.00 34.02.03.03 Străzi _| 2987765] 000| 0,00) 000| 000| 29.877,56 A. Lucrări în continuare 7.579,87 0,00 0,00 000| 0,00 757987 Amenajare str. Muzicescu FICL 395/2009 3.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000,00 Reamenajare geometrie interseciie P-ta Balcescu HCL48/2012 673,23 0,00 0,00 0,00 0,00 673,23 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea S 1.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,98 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 1515 000 000 000 000 1515 Cc lui 39/201 Amenajare Zona Campului HCL 38/2011 2.113,58 0.00 0,00 000| 000| 2.113,58 | Amenajare str . Gh. Cotoşman HCL 41/2011 772,93 9,00 0,00 9,00 0,00 772,93 A, Lucrări noi 21.270,38 0,00 0,00 000| 0,00) 21.279,38 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 1500.00 0.00 000 0.00 000 1.500.00 (Amenajare str. Chimistilor 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Page 14

Cantributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | PROGR BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | AM KAN| LOCAL proprietari 9 4 2 3 4 5 7 Amenajare zona Peluniei -Magnoliei HCL 319/2010 2.879,12 0,00 0.00 000| 000| 2.879,12 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 408,85 0,00 0,00 0,00 0,00 408,85, Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1.714,60 0.00 0,00 000, 000| 1.714,60 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 857,81 0.00 0,00 000| 0.00 857.81 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 252/2009 1.110,00 0,00 0,00 0,00) 000| 1.110,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea -IBuziasului;parcare pubiiea HCL 579/2013” | patat tata patat rr 2.000,00 0,00 0,00 0,00 09,00 2.000,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 10.000,00 0,00 0,00 000| 000| 10.000,00 C. Dotări independente şi aite investiții 1.027,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,41 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.027,41 0,00 0,00 000| 0,00, 1.027,41 Pie studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 000| 0,00 200,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 140.00 0.00 000 000 000 140.00 SF+PT Parcari supraterane 100,00 0,00 0,00 0.00| 0,00 100,00 SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol, i de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Resita: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare fa 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rand de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si cladiri. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Page 15

Page 16 prea a Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE |PROGR]| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII | AM KW] LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 7 d SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic). 150,00 0,00 0,00 0,00| 0.00 150,00 SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre |Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei, 50,00 000| 0,00 000| 0,00 50.00 SF+PT str. Chimistilor 50,00 0.00 0,00 000| 0.00 50,00 SF+F.T Drum de legatura C. Buziasului - str. _|Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 60.91 0.00 0.00 0.00 0.00 60.91 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Aurelia JUNIE Verificat, Întocmit, SEF SERVICIUL PFLRN CONSILIER SERVICIUL PFLRN Gabriela BICA Luminiţa TOMA

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR puBI pod Joțeolpul pod yeqoide uei501d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 297.779,63 10,00 287.789,63| . VENITURI CURENTE 00.02 287.742,94 0,00 287. T42,94, C, VENITURI NEFISCALE 00.07 287.742,94 0,00 287.742,94 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.528,66 Venituri din proprietate 30.10 1.529,66 0,00 1.529,66 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 691,66 0,00| 891,66 Venituri din dividente 30.10.08 8,08 0,00| 8,08 Alte venituri din proprietate —| Nm t| IO o 30.10.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII m 00.09 286.213,28 0,00 288.213,28 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 281.018,70 0,00 281.018,70 Taxe si alte venituri in invatamant —_ 33.10.05 1.905,03 0,00 1.905,03 Venituri din prestari de servi N 33.10.08 2.239,00 0,00 2.239,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine m a 33.10.14 21.851,19 0,00 21.851,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa + - 33.10.16 0,20 0,00 0,20| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 115 33.10.18 808,60 0,00 808,60 Venituri din cercetare 16 33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 117 33.10.21 210.179,21 0,00 210.179,21 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.10.30 30.520,00 0,00 30.520,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata 19 33.10.31 5.268,00 0,00 5.268,00! Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 8.149,47 0,00 8.149,47) Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 20,00 0,00 20,00| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 20,001 0,00 20,00| Diverse venituri 23 36.10 5.127,18) 0,00 5.127,18 Pag. 1/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI ,eqoide ueiBo1q Jeoyg2a1 Wwe1Boid Alte venituri 36.10.50 5127,18| 0,00 5.127,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 125 37.10 4T,40| 0,00 47,40 Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 7,40 0,00 7,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventi 27 37.10.03 -2.303,66 0,00 -2.303,86 Varsaminte din sectiunea de functionare 128 37.10.04 2.303,86 0,00 2.303,66 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 40,00 0,00 40,00 Ii. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 75,00 10,00 85,06 Venituri din valorificarea unor bunuri 31 39.10 75,00 10,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 32 39.10.01 75,00 10,00 85,00 IV. SUBVENTI 33 00.12 8.261,85 0,00 5.261,85 Subventii de la alte administratii 34 43.10 8.261,85 0,00 8.261,85 Subventii pentru institutii publice 43.10.08 25,00 0,00 25,00 Subveniii de la bugetele locale pentru finantarea cheltui 36 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul saniaiii 37 43.10.14 6.404,71 0,00 6.404,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 38 43.10.18 1.400,14 0,00 1.400,14, Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 39 45.10 1.699,84 0,00 1.699,84! Fondul European de Dezvoltare regionala 40 45.10.01 1.699,84 0,00 1.699,84) Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 41 45.10.01.01 1.699,84| 0,00 1.899,84, TOTAL CHELTUIELI 42 287.779,83 10,00| 297.789,63 CHELTUIELI CURENTE 43 01 286.336,06 0,00) 286.338,06 TITLUL LI CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 110.965,07 0,00 110.985,07 TITLUL Hf BUNURI SI SERVICII 45 20 174.727,06 0,00 174.727,08 T | VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 46 56 439,78 0,00 439,78 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 47 56.01 401,78 0,00 401,78 Finantarea naitonala 48 56.01.01 60,27 0,00 60,27 Finantarea Uniunii Europene 49 56.01.02 341,51 0,00 341,51 Pag. 2/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei pas PO) yeqosde uresfioid Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02 38,00 0,00 38,00 Finantarea Uniunii Europene 51 56.02.02 38,00 0,00 38,00| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 52 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 53 59 184,15 0,00 184,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 70 11.443,57 10,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 71 11.443,57 10,00 ) 11453,57| 11453.57) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 156 50.10 5.068,00 5,00 5.068,00 Alte servicii publice generale 57 34.10 5.068,00 0,00 5.068,00 CHELTUIELI CURENTE 158 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL E) 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII .60 20 2.333,00 0,00 2.333,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 61 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 82 71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 63 54.10.10 5.088,00 0,00 5.088,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 84 64.10 291.461,49 10,00 291.471,43 invatamant 65 65.10 26.643,92 0,00 26.643,92 CHELTUIELI CURENTE 66 01 26.469,42 0,00 26.469,42 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 67 10 2.000,58 0,00 2.000,58 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 68 20 24.407,19 0,00 24.407,19 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 69 56 38,00 0,00 38,00 Programe din Fondul Social European (FSE) 70 56.02 38,00 0,00 38,00 Finantarea Uniunii Europene n 56.02.02 38,00 0,00 38,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 72 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 73 59 3.65 0,00 3,65 CHELTUIELI DE CAPITAL TA 70 174,50 0,00 174,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 174,50 0,00 174,50 Din total capitol 75 invatamant prescolar si primar 76 65.10.03 14.460,03 0,00 14.460,03 Pag. 3/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JojedIput po we1f014 yeoynDa! Invatamant prescolar 65.10.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14 Invatamant primar 78 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 Invatamant secundar ,78 65.10.04 8.244,22 0,00 8.244,22 invatamant secundar inferior 80 65.10.04.01 1.131,78 0,00 1.131,79 Invatamant secundar superior 1 65.10.04.02 6.834,33 0,00 6.834,33 invatamant profesional 82 65.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant posiliceal 83 65.10.05 603,58 0,00 603,59 auxi Servi re pentru educatie 184 65.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si cantine pentru elevi 85 65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 86 56.10 261.845,57 0,00 261.845,57 CHELTUIELI CURENTE 87 01 252.121,64 0,00 252.121,64 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL _88 10 105.964,49 0,00 105.964,49 TITLUL HI BUNURI Si SERVICII 89 20 145.574,87 0,00 145.574,87 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE "90 56 401,78 0,00 401,78 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 91 56.01 401,78 0,00 Finantarea nationala 92 56.01.01 60,27 0,00 Finantarea Uniunii Europene 93 56.01.02 341,51 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 4 59 180,50 0.001 180,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 70 3.723,93 0,00 $.723,93| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 96 71 9.723,93 0,00 9.723,93| Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi „97 56.10.06 261.845,57 0,00 261.845,57| Spitale generale 98 66.10.06.01 261.845,57 0,00 261.845,57| Cultura, recreere si religie ,99 67.10 2.485,00 10,00 2.495,00| CHELTUIELI CURENTE 1100 01 2.340,00 0,00 2.340,00| TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 101 10 415,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII „102 20 1.925,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 70 145,00 10,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 104 71 145,00 10,00 Pag. 4/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD ejusnul Din total capitol Servicii culturale 105 67.10.03 2.485,00 10,00 2.495,00 Insti publice de spectacole si concerte 106 87.10.03.04 1.635,00 10,00 1.645,00 Case de cultura „107 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00) Asigurari si asistenta sociala 1108 568.10 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 109 01 487,00 0,00 487,00) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 110 20 487,00 0,00 487,00) CHELTUIELI DE CAPIȚAL 111 70 0,00 0,00 0,00) Din tatal capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 112 58.10.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 113 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 114 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 1115 68.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 116 69.10 1.250,14 0,00 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 117 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 118 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 119 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 120 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol Locuinte 121 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 122 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 1123 36.10 0,00 0,80 5,90 REZERVE 124 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 125 98.10 0,00 5,00 0,00 DEFICIT 126 99.10 0,00 0,00 0,06 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 285.896,28 0,00 285.896,28 TOTAL VENITURI 00.01 285.896,28 0,00 285.896,28 Pag. 5/12

| | | DENUMIREA INDICATORILOR wesbotd yeqoide POI a aa 1. VENITURI CURENTE le. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate 00.02 285.439,268 0,00 285.439,28 00.07 285.439,28 0,00 285.439,28 00.08 1.529,66 0,00 1.529,66 30.10 1.529,66. 0,00 1.525,86 Venituri din concesiuni 30.10.05 691 „66| 0,00 691,66 Venituri din dividente 30.10.08 8,08| 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate 9 |30.10.50 829,92, 0,00 829,92 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII "10 |00.09 283.909,62| 0,00 283.909,62 Venituri din prestari de servicii si alte activitati “11 [33.10 281.018,70, 0,00 281.018,70 Taxe si alte venituri in invatamant 12 33.10.05 1.905,03) 0,00 1.905,03 in prestari de servi 13 |33.10.08 2.239.00| 0,001 2.238,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 [33.10.14 21.651,19| 0,00 21.651,19 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 33.10.16 0,20 0,00) 0,20 Mi REMO OI O Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 33.10.19 808,60 0,00 808,60 in cercetare 117 (33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate „18 [33.10.21 210.178,21 0,00 210.178,21 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 19 |33.10.30 30.520,00| 0,00 30.520,00 _ 1 ] Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 20 13310.31 5.268,00 0.00 5.268,00 Ministerului Sanatatii in prestari de servicii si alte activitati |21 |33.10.50 8.149,47 0,00 8.149,47, Venituri din taxe administrative, eliberari permise 122 134.10 20,00 0,00 28,06 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 123 (34.10.50 20,00 0,00 20,00 Diverse venituri 24 36.10 5.127,18 0,00 5.127,18 Alte venituri ,25 36.10.50 5.127,18 0,00 5.127,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 |37.10 -2.256,26 0,00 -2.236,26 Donatii si sponsorizari 27 |37.10.01 7,40 0,00 7,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiun proprii si subventii Alte venituri de dezvoltare a bugetului de venituri 28 (37.10.03 -2.303,66 0,00 -2.303,86 Pag.8/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei poS Jeqoide ure16o1q BJUONUI 1eoyost weiBoid Alte transferuri voluntare 37.10.50 40,00 0,00 iV. SUBVENTII 00.12 457,00 0,00 Subventii de la alte administrații 31 43.10 457,00 0,00 Subventii pentru institutii publice 32 43.10.08 25,00 0,00 or curente in domeniul santatii Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltui 33 43.10.10 432,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 34 285.896,28 0,00 285.896,28 CHELTUIELI CURENTE 35 01 285.896,28 0,00 285.896,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 110.965,07 0,00; 110.965,07 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 37 20 174.727,06 0,00 174,727,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA „38 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 38 59 184,15 0,00 184,15 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE '40 50.10 4.918,00 9,00 4.918,00, Alte servicii publice generale 41 54,10 4.918,00 0,00 4.918,00 CHELTUIELI CURENTE 42 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 2.585,00 0,00) 2.585,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 20 2.333,00 0,00| 2.333,00 Din total capitol 44 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 4.918,00 0,00 1.818,00| Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE "46 64.10 280.978,28 0,00 280.978,28| invatarnant TAT 65.10 26.431,42 0,00 26.431,42, CHELTUIELI CURENTE 48 01 26.431,42 0,00 26.431,42 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 49 10 2.000,58 0,00 2.000,58 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 150 20 24.407,19 0,00 24.407,19 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 52 59 3,65 0,00 3,65 Din total capitol invatamant prescolar si primar 153 65.10.03 14.460,03 0,00 14.480,03 invatamant prescolar Pag. 7/12 54 65.10.03.01 13.346,14 0.00, 13.348,14

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 pOoS ue1Boid WweIBoIy invatamant primar 65.10.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89 Invatamant secundar 56 65.10.04 8.031,72 0,00 8.031,72 Invatamant secundar înferior 57 65.10.04.01 1.131,79 0,00 1.131,78 Invatamant secundar superior "58 65.10.04.02 6.621,83 0,00 6.621,83 invatamant profesional 159 65.10.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant postliceal 60 65.10.05 603,59 0,00 603,58 Servicii auxiliare pentru educatie 61 65.10.11 3.336,08 0,00 3.336,08 Internate si cantine pentru elevi 62 65.10.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 63 66.10 251.719,86 0,00 251.719,88 CHELTUIELI CURENTE 64 01 251.719,86 0,00 251.719,86 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 185 10 105.964,49 0,00 105.964,49 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 186 20 145.574,87 0,00 145.574,87 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 67 59 180,50 0,00| 180,50 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 168 66.10.06 251.719,86 0,00 251.719.86| Spitale generale 69 66.10.06.01 251.719,86 0,00 251.719,8& Cultura, recreere si religie EU 87.10 2.340,00 0,00 2.340,00 CHELTUIELI CURENTE 7 01 2.340,00 0,00 2.340,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 7 10 415,00 0,00 415,00 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 20 1.925,00| 0,00 1.925,00 Din total capitol 73 Servicii culturale T4 67.10.03 2.340,00 0,00 2.340,00 Institutii publice de spectacole si concerte 75 67.10.03.04 1.490,00 0,00 1.490,00 Case de cultura 76 87.10.03.06 850,00 0,00| 850,00 Asigurari si asistenta sociala 77 68.10 487,00 0,06 487,00 CHELTUIELI CURENTE 78 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 79 20 487,00 0,00 487,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor în varsta 80 88.10.04 487,00 0,00 487,00 Pag.8/12

DENUMIREA INDICATORILOR pues poz 1oţeolpul poD yeqosde ueiBoid Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 88.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 82 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 183 68.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 84 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 85 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 86 98.10 0,00 0,00 0,09] DEFICIT 87 98.10 0,00 0,00 9,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 11.883,35 10,00 11.893,35 TOTAL VENITURI 00.01 11.883,35 10,00 11.893,35 1. VENITURI CURENTE 00.02 2.303,66 0,00 2.303,65 C. VENITURI NEFISCALE 90.07 2.303,58 0,00 2.303,68 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.08 2.303,66 0,00 2.303,66 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 2.303,86 0,00 2.303,58 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.303,66 0,00 2.303,66 Il. VENITURI DIN CAPITAL _ INI OD] E DI DT O 00.10 75,00 10,00 85,00 Venituri din valorificarea unor bunuri m 39.10 75,00 10,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice o = 39.10.01 75.00 10,00 IV. SUBVENTII n 00.12 7.804,85 0,06 7.804,85 Subventii de la alte administratii N - 43.10 7.804,85 0,00 7.804,85 Subveniii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii ma = 43.10.14 8.404,71 0,00 8.404,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 14 43.10.19 1.400,14 0,00 1.400,14 Sume FEN postaderare în contul piatilor efectuate 15 45.10 1.699,84 0,00 1.699,84) Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 1.899,84 9,00 1.699,84 Sume pri ite in contul platilor efectuate în anul curent 7 45.10.01.01 1.699,84 0,00 1.699,84 TOTAL CHELTUIELI 18 11.883,35 10,00 11.893,35 CHELTUIELI CURENTE 18 oi 439,78 5,00 439,78 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 439,78 0,00 438,78 Pag.9/12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 101B9IpUI POI yeqoide weifo1q weiBoid Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 401,78 0,00 401,78 Finantarea nationala 56.01.01 80,27 0,00 60,27 Finantarea Uniunii Europene 56.01.02 341,51 0,00 341,51 Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02 38,00 0,00| 38,00 Finantarea Uniunii Europene 56.02.02 38,00 0,00 38,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 11.443,57 10,00 11.453,57 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 11,443,57 10,00 11.453,57 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 150,00 0,00 155,09 Alte servicii publice generale 54.10 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 150,00 0,00 180,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 33 54.10.10 150,00 0,00 150,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 34 64.10 10.483,21 10,00 10.493,21 Invatamant 35 85.10 212,50 0,00 212,50 CHELTUIELI CURENTE 36 01 38,00 0,00 38,00 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 38,00 0,00 38,00 Programe din Fondul Social European (FSE) 38 56.02 38,00 0,00 38,00 Finantarea Uniunii Europene 39 56.02.02 38,00 0,00 38,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 174,50 0,00 174,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 174,50 0,00 174,50 Din tota! capitol invatamant prescolar si primar 42 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 43 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatarnant primar 44 65.10.03.02 0,00 060| 0,00 Invatarnant secundar 45 65.10.04 212,50 0,00 212,50 invatamant secundar inferior 46 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 65.10.04.02 212,50 0,00 212,50 Pag. 10/12 7

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 1oyeopul po yeqotde WBIBoId Invatamant profesional 45 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 49 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 50 65.10.11 0,00 0,00 0,08 internate si cantine pentru elevi 51 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 52 56.10 10.125,71 0,00 10.125,71 CHELTUIELI CURENTE 53 01 401,78 0,00 401,78 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 54 56 401,78 0,00 401,78 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 55 56.01 401,78 0,00, 401,78 Finantarea nationala 56 56.01.01 80,27 0,00 60,27 Finantarea Uniunii Europene 57 36.01.02 341,51 0,00 341,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 70 9.723,93 0,00 9.723,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 71 9.723,93 0,00 9.723,93 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi '60 66.10.06 10.125,71 0,00 10,125,71 Spitale generale 61 66,10.06.01 10.125,71 0,00 10.125,71 Cultura, recreere si religie 62 67.10 145,00 10,06 155,00 CHELTUIELI CURENTE 63 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 70 145,00 10,00 155,00| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 165 71 145,00 10,00 155,00 [Di total capitol Servicii culturale 66 67.10.03 145,00 10,00 155,00 institutii publice de spectacole si concerte 67 67.10.03.04 145,00 10,00 155,00 Case de cultura 68 67.10.03.08 0,00 0,00| 0,00) Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69 69.10 1.250,14 0,00 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70 70.10 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 71 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 73 71 1.250,14| 0,00 1.250,14 Pag. 11/12

DENUMIREA INDICATORILOR puel po JOJEDIPUI POS yeqosde wueifo1y 1e9ymos1 LRIfOid Din total capitol Locuinte TA 70.10.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 75 70.10.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 96.10 0,00 0,00 0,05 REZERVE nm 97.10 0,00 0,00 0,08 EXCEDENT 18 98.10 0,00 0,00 0,00| DEFICIT 99.10 3,006 0,06 0,00) PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU Pag. 12/12 7 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL | Anexa 2.38-1 Hotarârea NF. ve... DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 po yeqoide Bjuenţul uresfBoid ECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE OTAL VENITURI 00.01 954.824,40 2.000,00 356.824,40 VENITURI PROPRII 48.02 505.462,59| 2.000,00 507.462,59 1. VENITURI CURENTE 00.02 657.530,55 2.000,00 659.530,55 A. VENITURI FISCALE 00.03 518.865,82 3,00 618.885,82 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 346.160,72 0,00 346.180,72 A11. ÎMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 3.276,18 0,00 3.275,18 impozit pe profit 01.02 3.276,18 0,00 3.278,18 Impozit pe profit de la agentii economici | ca ST n | Om) o 01.02.01 3.276,16 0,00 3.276,16 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 342.348,60 0,00 342.348,80 împozit pe venit o pt 03.02 9.580,32 0,00 9.580,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal a = 03.02.18 9.580,32 0,00 9.580,32 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit N — 04.02 332.768,28 0,00 332.768,28 —_ Cote defalcate din impozitul pe venit mo 04.02.01 330.932,28| 0,00 330.932,28 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale <+ 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o na 00.07 535,96 0,00 535,96 Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capital wa pr 05.02 535,96 0,00 535,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capitat = 05.02.50 535,96 0,00 535,96| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE mo = 00.09 88.400,22 0,00 88.400,22 impozite si taxe pe proprietate a _ 07.02 88.400,22 0,00 88.400,22 Impozit pe cladiri o = 07.02.01 73.110,83 0,00] 73.110,83 Pag. 1724

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 1eqoide weifoij ejuongul ueIBoid impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 22.790,39 0,00 22.790,39 impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 impozit pe terenuri 07.02.02 9.327,98 0,00 3.327,58 impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.708,39 impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante ar anteriori = 07.02.03 5.698,08 0,00 5.698,08 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 263,33 0,00 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 183.504,60 0,00 183.504,60 Sume defalcate din TVA 30 11.02 153.585,13 0,00 153,585,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunejor, oraselo municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti a 11.02.02 153.151,13 0,00 153.151,13 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor focale 32 11.02.06 434,00 0,00 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 612,40 0,00 612,40 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 612,40 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 603,08 0,0 603,08 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 240,16 0,00 240,16 ce Alte taxe pe servicii spe! 37 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 28.703,99 0,00 28.703,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 24.232,27 0,00 24.232,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 9.816,81 0,00 9.816,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 , 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.471,72 0,00 4.471,72 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00,11 800,28 0,00 300,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 800,28 0,00 806,28 Alte impozite si taxe 46 [18.02.50 800,28 0,00 C. VENITURI NEFISCALE 47 |o0.12 38.664,73 2.000,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15| Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po 1oţeolpul POD ejuonijul yeqosde Venituri din proprietate 49 30.02 22.814,59 0,00) 22.814,55 Vei uri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 21.314,59 0,06 21.314,59 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59| Venituri din dividende 52 30.02.08 1.500,00 0,00| 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 17,56 0,00 17,56 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 17,56 0,00 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 15.832,58 2.000,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 245,84 0,00 17.832,58 245,64| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 228,16 0,00 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 17,48 0,00 17,48 Yenituri din taxe administrative, eliberari de permise 560 34.02 2.622,44 | 0,00 2.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru ei 34.02.02 2.622.44| 0,00 382244) Amenzi, penalitati si confiscari 82 35.02 9.178,58 4,00 9.178,58 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozi 563 35.02.01 5.178,28 0,00 9.178,28 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de speci 64 35.02.01.02 9.178,28 0,00 9.178,28 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,30 0,00 0,30| Diverse venituri 66 36.02 3.785,92 2.000,00 5.785,92 Taxe speciale 67 36.02.06 2.785,92 2.000,00 4.785,92 Alte venituri 68 36.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 37.02 0,90 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 70 37.02.03 -65.641,16 -1.245,84 -66.887,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 71 37.02.04 65.641,16 1.245,84| 66.887,00 ll. VENITURI DIN CAPITAL 72 00.15 1.517,17 0,00 1.817,17) Venituri din valorificarea unor bunuri 73 39.02 1.517,17 0,00 1.817,17 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 74 39.02.03 1.238,60 0,00 1.238,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 75 39.02.07 11,54 0,00 11,54 Depozite speciale pentru constructii de construinte 76 39.02.10 267,03 0,00 267,03 IV. SUBVENTII m 00,17 146.785,30 0,00| 146.785,30 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po) JOFBIIPUI po yeqoide tueifioig WeIBOId SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00,18 146.785,30 0,00 146.785,30| Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 146.785,30 0,00 146.785,30 A. De capital 80 139.864,10 0,06 139.864,10 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 81 42.02.20 139.664,10 0,00 139.884,10 B. Curente 82 7.121,20 0,00 7.121,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 83 42.02.34 65,12 0,00| 65,12 Subventii de fa bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 84 4202.41 7.056,08 0,00 7.056,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 85 45.02 148.991,38 0,00 148.991,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 86 45.02.01 100.257,37 0,06 100.257,37| Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 87 45.02.01.01 91.161,75 0,00 91.181,75 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 88 45.02.01.02 5.858,08 0,00 5.858,08 Prefinantari 89 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 30 45.02.02 1.454,26 0,00 1.454,26 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 91 45.02.0201 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 92 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,69| Fondul de Coeziune 93 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13| Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 94 45.02.03.01 28.856,48 0,001 28.855,48 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 95 45.02.03.02 7.429,52 7.429,52 Prefinantari 96 45.02.03.03 10.087,13 0,00 0,00| 10.087,13 | instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 97 45.02.07 861,98 361,98) Sume primite in coniul platilor efectuate in anul curent 98 45.02.07.01 10,28 0,00 0,00| 10,28 Prefinantari 99 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 100 45.02.15 44,64 0,00| 44,84 Prefinantari 101 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 102 972.8895,31 2.000,00 974.889,31 CHELTUIELI CURENTE 103 01 826.978,72 -478,69 826.500,03 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 104 10 206.136,93 0,00 208.136,93 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 105 20 221.089,79 753,49 221.843,28 TITLUL DOBANZI 106 30 27.753,24 0,00 27.753,24| Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JEMIpUl po yeqoide Bjuonul TITLUL IV SUBVENTII 107 40 80.000,00 0,00 80.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 108 51 25.141,19 0,00 25.141,19 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE e) 56 248.585,57 -1.232,85 247.352,72 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110 57 13.972,00 0,00 13.972,00 = TLUL X ALTE CHELTUIELI 111 59 4.300,00 0,87) 4.300,67 HELTUIELI DE CAPITAL 112 70 105.652,96 2.478,69 108.131,85 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 71 105.652,98 2.478,69 108.131,65 114 81 40.257,63 0,00 40.257,83 artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 115 50.02 78.609,47 -465,00 78.144,47 utoritati publice si actiuni externe 118 51.02 mt 48.191,23 -465,00 45.726,23| C TI| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE P: A C HELTUIELI CURENTE 117 01 43.729,38 -465,00 43.264,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 118 10 33.268,37 -185,00 33.103,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118 20 9.461,01 -300,00 S.161,01 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 120 59 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 70 2.461,85 0,00 2.461,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 71 2.461,85 0,00 2.461,85 Din tota! capitol Autoritati executive si legislative 123 51.02.01 46.191,23 -465,00 45.726,23 Autoritati executive 124 51.02.01.03 46.191,23| -465,00 45.726,23 Alte servicii publice generale 125 54.02 4.665,00| 0,00 4.665,00 CHELTUIELI CURENTE 126 01 4.270,00) 0,00 4.270,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 127 20 1.500,00 0,00| 1.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 128 si 2.770,00 0,00, 2.770,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 130 31 395,00 0,00 395,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 131 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 132 54.02.10 2.735,00 0,00 2.735,00 Alte servicii publice generale 133 54.02.50 1.930,00 0,00 1.930,00 Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOD yeqoide wesfold 1eoyoa1 we1Boly Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 134 55.02 27.753,24 0,00 27.753,24| CHELTUIELI CURENTE 135 01 27.753,24 0,00 27.753,24 TITLUL III DOBANZI 136 30 27.753,24 0,00 27.753,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 70 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 138 58.02 17.221,12 128,34 17.349,46 Ordine publica si siguranta nationala 133 51.02 17.221,12 128,34 17.349,46 CHELTUIELI CURENTE 140 01 16.615,00 0,00 18.615,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 142 20 2.400,00 0,00 2.400,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 144 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 70 606,12 128,34 734,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 146 71 606,12 128,34 734,46 Din total capitol Ordine publica 147 51.02.03 16.229,00 128,34 18.357,34 Politie locala 148 61.02.03.04 16.229,00 128,34 16.357,34 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila non 148 61.02.05 992,12 0,00 992,12 Partea a îll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 150 54.02 352.579,37 541,17 353.120,54 invatamant 151 65.02 184.151,12 14,17 CHELTUIELI CURENTE 152 01 176.131,63 3,47 176.135,10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 124.004,63 0,00 124.004,83 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 154 20 48.100,00 0,00 48.100,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 155 56 75,00 2,80 77,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 57 852,00 0,00 852,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 157 58 3.100,00 0,67 3.100,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 70 7.642,93 10,70 7.653,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 159 71 7.842,93 10,70 7.653,63 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 160 81 376,56 0,00 376,56 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 po Jeoymos1 ueiBoid Din total capitol Invatamant prescolar si primar 161 85.02.03 63.068,67 83.857,08 Invatamant prescolar 182 65.02.03.01 35.116,08 35.116,08 Invatamant primar 163 65.02.03.02 27.952,59 28.741,00 Invatamant secundar 164 65.02.04 118.802,72 119.028,48 Invatamant secundar inferior 165 55.02.04.01 38.329,19 38.325,52 Invatamant secundar superior 166 65.02.04.02 79.313,17 78.542,60 Invatamant profesional 67 65.02.04.03 2.160,36 2.180,36 Invatamant postliceal 68 85.02.05 1.275,73 1.279,73 Sanatate 169 66.02 38.128,90 38.128,90) CHELTUIELI CURENTE 170 01 29.251,36 29.251,36 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 71 10 4.694,04 4.694,04 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 72 20 7.834,00 7.834,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 51 10.354,15 10.354,15 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 74 56 6.369,17 6.369,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 75 70 8.877,54 8.877,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 76 71 8.877,54 8.877,54 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 77 66.02.06 32.900,86 32.900,86 Spitale generale 78 86.02.06.01 32.900,86 32.900,86 Servicii de sanatate publica 79 86.02.08 5.228,04 5.228,04| Cultura, recreere si religie 180 67.02 85.102,26 85.182,25 CHELTUIELI CURENTE 181 01 79.001,28 79.001,28 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 82 14.399,93 14.399,93 TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 55.584,00 55.584,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 8.737,90 8.737,90 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 185 279,45 279,45, CHELTUIELI DE CAPITAL 186 5.912,70 5.992,70) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 187 o 0 51 5 o 1 5.912,70 5.992,70| Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pod yeqosde urei6oig WweBOId TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 188 81 188,28 0,00 188,28 Din total capitol Servicii culturale 188 67.02.03 28.602,18 80,00 28.682,18 Institutii publice de spectacole si concerte 190 67.02.03.04 20.107,25 0,00 20.107,25 Case de cultura 191 67.02.03.06 8.494,93 80,00 8.574,93 Servicii recreative si sportive 192 67.02.05 53.566,08 0,00 53.566,08 Sport 193 67.02.05.01 28.328,38 0,00 28.328,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 194 67.02.05.03 25.237,70 0,00 25.237,70 Alte servicii în domeniile cultu , recree 195 67.02.50 2.934,00 0,00 2.934,00 Asigurari si asistenta sociala 196 68.02 45.197,09 447,00 45.644,09 CHELTUIELI CURENTE 197 01 44.799,44 447,00 45.246,44 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 198 10 15.769,96 185,00 15.934,96| TITLUL If BUNURI SI SERVICII 199 20 4.639,03 282,00 4.921,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 200 51 2.014,00 0,00 2.014,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 201 56 9.256,45 0,00| 9.256,45 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 202 57 13.120,00 0,00 13.120,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 203 70 397,65 0,00 397,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 204 1 397,65 0.00 397,65 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 205 68.02.04 786,00 75,00 861,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 206 68.02.05 22.187,50 0,00 22.187,50 Asistenta sociala in caz de învaliditate 207 68.02.05.02 22.187,50 0,00 22.187,50 Asistenta sociala pentru familie si copii 208 88.02.06 9.845,65 282.00 10.127,85 Crese 209 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 210 88.02.15 10.428,95 90,00 10.518,95 Ajutor social 211 68.02.15.01 4.360,60 90,00 4.450,60 Cantine de ajutor social 212 68.02.15.02 5.068,35 0,00 6.068,35 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 213 68.02.50 120,00 0,00 120,00 |Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 214 [69.02 199.428,29 1.627,49 201.055,78 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 pOD ,eqosde 1eoyoas uiesBoiy Locuinte, servicii si dezvoltare publica 215 70.02 177.240,10 1.411,49) 178.551,59 CHELTUIELI CURENTE 216 01 118.952,48 -464,16 118.488,32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 217 20 36.083,78 771,48 36.855,27 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 218 51 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 219 56 81.618,56| -1,235,65 80.382,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 220 70 29.882,84 1.875,65 31.738,49 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 221 71 29.862,84 1.875,65 21.738,49 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 222 81 28.424,78 0,00 28.424,78 Din tota! capitol Locuinte 223 70.02.03 19.008,22 0,00 19.008,22| Dezvoltarea sistemului de locuinte 224 70.02.03.01 19.008,22 0,00 19.008,22 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 225 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 226 70.02.05 15.858,86 490,00 16.348,86 Alimentare cu apa 227 70.02.05.01 15.858,86 490,00 16.348,86 iluminat public si electrificari rurale 228 70.02.06 12.628,24 0,00| 12.828,24 Alimentare cu gaze naturale in localitati 229 70.02.07 1.200,00 0.00) Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 230 70.02.50 128.544,78 921,49| 1.200,00 128.466,27| Protectia mediului 231 74.02 22.188,19 216,00 ] 22.404,19 CHELTUIELI CURENTE 232 01 21.288,19 0,00 21.288,19| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 233 20 20.100,00 0,00 20.100,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 234 56 1.188,19 0,00 1.188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 70 900,00 216,00 1.118,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 236 71 900,00 216,00 1.118,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 237 74.02.05 21.000,00 216,00 21.216,00 Salubritate 238 74.02.05.01 12.000,00| 216,00 12.216,00| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 239 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 240 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 241 79.02 325.051,06 168,00 325.219,08 Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei 10JeIIPUI POD yeqoide wesfotd eyuSnguj 1eoymoss Combustibili si energie 242 81.02 50.428,46| 0,900 50.428,46 CHELTUIELI CURENTE 243 01 50.428,46| 0,00 50.428,46 TITLUL IV SUBVENTII 244 40 45.000,00 0,00 45.000,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 245 56 5.428,46) 0,00 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 70 „00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 247 81.02.06 50.428,46| 0,00 50.428,46 Transporturi 248 84.02 274.522,60| 168,00 274.790,60 CHELTUIELI CURENTE 249 01 214.758,26| 0,00 214.758,26 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 250 20 35.387,97| 0,00 35.387,97 TITLUL IV SUBVENTII 251 40 35.000,00| 0,00 35.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 252 56 144.370,29 0,00 144.370,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 253 70 48.991,33 168,00 49.159,33 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 254 71 48.991,33 168,00 49.159,33 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 255 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 256 84.02.03 274.822,60 168,00 274.790,60 Drumuri si poduri 257 84.02.03.01 43.626,70 0,00 43.626,70 Transport in comun 258 84.02.03.02 161.302,81 168,00 161.470,81 Strazi 259 84.02.03.03 89.693,09 0,00 69.693,09 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 260 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 261 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 262 97.02 3,00 0,00 0,00 EXCEDENT 263 98.02 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 264 998.02 18.064,91 0,00 18.084,91 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 599.010,59| 754,16 599.764,75, TOTAL VENITURI 00.01 599.010,59| 754,16 599.764,75 VENITURI PROPRII 48.02 503.945,42| 2.000,00 595.945,42 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po 1oyesipul po) ejuonțui yeqoide uWie1501d i, VENITURI CURENTE 00.02 591.889,39 754,16 592.643,55 A. VENITURI FISCALE 00.03 618.865,82| 618.865,82 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 346.160,72 348.160,72 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 3.276,16 3.278,18 impozit pe profit «| 10| o o 01.02 3.278,16 3.276,18) impozit pe profit de la agenti! economici 01.02.01 3.276,16 3.276,16 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 342.348,80 342.348,80 impozit pe venit 11 03.02 9.580,32 9.580,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 9.580,32 9.580,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 332.768,28 332.768,28 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 330.932,28 330.832,28 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 1.836,00 1.836,00 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 18 00.07 535,96 535,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 535,96 535,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 535,96 535,98 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 00.08 88.400,22 88.400,22 impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 88.400,22 88.400,22 impozit pe cladiri 21 07.02.01 73.110,83 73.110,83 Impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 22.790,39 22.790,35 impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 50.320,44 50.320,44| impozit pe terenuri 24 07.02.02 9.327,98 9.327,98 impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 4.338,95 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 4.706,39 4.706,39 Impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 282,64 282,84 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 5.698,08 5.698,08 Aite impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 263,33 263,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 183.504,80 183.504,60, Sume defaicate din TVA 31 11.02 | 153.585,13 153.585,13, Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJBDIpUl po ,eqoide we160o1d JUSAUI N Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucurestii 11.02.02 153.151,13 0,00 153.151 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 434,00 0,00 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 512,40 9,00 612,40 Taxe hoteli 35 12.02.07 512,40) 0,00 612,40 Taxe pe servicii specifice 38 15.02 603,08) 0,06 803,08 Impozit pe spectacole 37 15.02.01 240,16| 0,00 240,16 Alte faxe pe servicii specifice 38 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de acti 39 16.02 28.703,99 0,00 28.703,99 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 24.232,27 9,00 24.232,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,45 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 9.816,81 0,00 9.816,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea ui zarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 4471,72 0,00 4.471,72 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 300,28 9,00 300,28 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 800,28 0,00 i 800,28 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 800,28 0,00 800,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -26.976,43 754,18 -26.222,27 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 22.832,15 4,00 22.832,15 Venituri din proprietate 50 30.02 22.814,59) 0,00 22.814,59 Venituri dirt concesiuni si inchirieri 30.02.05 21.314,58| 0,00 21.314,59 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 53 30.02.08 1,500,00[ 0,00 1.500,00, Venituri din dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 1.500,00| 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 55 31.02 17,56 0,00 17,58 Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 17,56, 0,00 17,56 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 00.14 -49,808,58 754,18 -49.054,42, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 33.02 245,64 0,00| 245,64| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 228,16 0,00 228,16) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 17,48 0,00 17.48) Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pa3 wesfoid EJUSNUI Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 2.622,44 0,00 2.522,44 Taxe extrajudiciare de timbru 82 34.02.02 2.622,44 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari 83 35.02 9.178,58 0,00 9.178,58) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozi lor legale 84 35.02.01 9.178,28 0,00 9.178,28! Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de speci 65 35.02.01.02 9.178,28 0,00 9.178,28 Alte amenzi, penalitati si confiscari 56 35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 67 36.02 3.785,92| 2.000,00 5.785,92 Taxe speciale 68 [36.02.06 2.785,92 2.000,00 4.785,92 Alte venituri 69 36.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -85.541,16 1.245,84 -86.887,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul rinus) 71 37.02.03 -85.641,18 -1.245,84 -66.887,00 IV. SUBVENTII 72 00.17 7.121,20 0,00 7.121,25 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 00.18 7.121,20 0,00 7.121,20 Subventii de la bugetul de stat TA 42.02 7.121,20 0,00 7.121,20 B. Curente 75 7.121,20 0,00 7.121,20) Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 76 42.02.34 85,12 0,00 65,12| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 77 420241 7.056,08 0,06 7.058,08| TOTAL CHELTUIELI 78 599.010,59 754,18 595.764,75 CHELTUIELI CURENTE 73 01 558.752,96 754,16 559.507,12 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 206.138,93 0,00 206.138,93 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 81 20 221.089,79 753,48 221.843,28 TITLUL IH DOBANZI 82 30 27.753,24 0,00 27.753,24 TITLUL IV SUBVENTII 83 40 80.000,00 0,00 80.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 5.501,00 0,00 5.501,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 57 13.972,00 0,00 13.972,00, TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 59 4.300,00 0,87 4.300,67 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 87 81 40.257,83 0,00 40.257,83 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 75.997,62 -465,00 75.532,62 Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 43.729,38 -465,00 43.284,38 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR ptiei Joţeolpu! po) Jeqoide ueifiold Jeoymdei We1boid CHELTUIELI CURENTE 01 43.729,38 -465,00 43.264,38| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 33.268,37 -185,00 33.103,37 TITLUL H BUNURI Sf SERVICII 92 20 9.461,01 -300,00 9.161,01 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 59 1.000,00 0,00 1.000,00) Din total capitol |Autoritati executive si legislative 94 51.02.01 43.729,38 -465,00 43.264,38| Autoritati executive 95 51.02.01.03 43.729,38 -465,00 43.264,38 Alte servicii publice generale 96 54.02 4.515,00 0,00 4.515,00) CHELTUIELI CURENTE 97 01 4.120,00 0,00 4.120,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 1.500,00 0,00 1.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 2.620,00 0,06 2.820,00 TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 385,00 0,00| 395,00 Din iotal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 101 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 54.02.10 2.585,00 0,00 2.585,00 Alte servicii publice generale 103 54.02.50 1.830,00 0,00 1.930,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 104 55.02 27.753,24 0,00i 27.153,24 CHELTUIELI CURENTE 105 01 27.753,24 0,00 27.753,24 TITLUL It DOBANZI 106 30 27.753,24 0,00 27.753,24 Din total capitol Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 107 59.02 16.615,00 0,00 16.615,00 Ordine publica si siguranta nationala 108 61.02 16.615,00 9,00 16.615,00 CHELTUIELI CURENTE 109 01 16.615,00 0,00 16.615,90 TITLUL fi CHELTUIELI DE PERSONAL 110 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 11 20 2.400,00 0,00 2.400,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 112 51 15,00 0,00 a 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 113 59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 114 61.02.03 16.000,00 0,00 16.000,00) Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod poI ,eqosde ejuonguj Politie locala 115 61.02.03.04 16.000,00 0,00 16.000,00 Protectie civila si proteciie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 118 61.02.05 515,00) 0,00 615,00 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 117 64.02 295.528,43 447,67 295.976,10 invatamant 118 65.02 176.433,15 0,67 176.433,85 CHELTUIELI CURENTE 119 01 176.056,63 0,67 176.057,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 120 10 124.004,63| 0,00 124.004,63 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 121 20 48.100,00 0,00 48.100,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 122 57 852,00 0,00 852,00) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 123 59 3.100,00 0,87 3.100,87 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 124 81 376,56 0,00 376,56 Din total capitol invatamant prescolar si primar 125 65.02.03 59.994,30 71491 80.769,21 invatamant prescolar 126 85.02.03.01 33.076,05 0,00 33.078,05 Invatamant primar 127 65.02.03.02 26.918,25 774,91 27.693,16 invatamant secundar 128 65.02.04 115.159,16 774,24 114.384,92, invatamant secundar inferior 128 65.02.04.01 38.329,19 -3,67 38.325,52 invatamani secundar superior 130 65.02.04.02 74.669,61 -770,57 73.899,04 Invatamant profesional 131 865.02.04.03 2.160,38 0,00 2.160,38 Invatamant postliceal 132 85.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 133 66.02 13.380,04 0,00 13.380,04 1 CHELTUIELI CURENTE 134 01 13.380,04| 0,00 13.380,04| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 135 10 4.694,04 0,00 i 4.894,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136 20 | 7.834,00 0,00 7.834,09 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 137 51 852,00 0,00 852,00 Din tota! capitol Servicii medicale in unitatii sanitare cu paturi 138 66.02.06 8.432,00 0,00 8.432,00 Spitale generale 139 866.02.06.01 8.432,00 0,00 3.432,00 Servicii de sanatate publica 140 66.02.08 4.948,04 0,00 4.948,04 Cultura, recreere si religie 141 67.02 70,.172,21 0,08 70,172,21 Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10JEDIPUI POS yeqosde ejuonţul weJBoid CHELTUIELI CURENTE 142 01 69.983,93 0,00 89.983,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 14.399,93 0,00 14.399,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144 20 55.584,00 0,00 55.584,00) TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 145 81 188,28 0,0 188,28 Din total capiiol Servicii culturale 146 67.02.03 26.699,93 0,00 26.699,93 institutii publice de spectacole si concerte 147 67.02.03.04 18.205,00 0,00 18.205,00 Case de cultura 148 67.02.03.08 8.494,93 0,00 8.494,93 Servicii recreative si sportive 149 87.02.05 40.538,28 0,00 40.538,28 Sport 150 67.02.05.01 18.000,00 0,00 18.000,00 51 67.02.05.03 22.538,28 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si i 52 67.02.50 2.934,00 0,00 22538,28 2.934,00, Asigurari si asistenta sociala 153 68.02 35.542,99 447,00 35.989,99| CHELTUIELI CURENTE 154 01 35.542,99 447,00) 35.988,99 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 15.769,96& 165,00 15.934,96 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.639,03 282,00 4.921,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.014,00 0,00 2.014,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 13.120,00 0,00 13.120,00/ Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 780,00 75,00 855,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 68.02.05 22.130,00 0,00| 22.130,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 22.130,00 0,00 22.130,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 182 68.02.06 3.698,00 282,00 3.981,00 Crese 163 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 84 88.02.15 5.985,00 30.00) 7.075,00 Ajutor social 65 58.02.15.01 4.115,00 90,00 4.205,00 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 2.870,00 0,06 2.870,00| Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 67 68.02.50 120,00 0,00 120.00) Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 88 69.02 84.608,58 771,49 85.380,05 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JOJBIIPUI po) Jeqoide ueifo1d WeJBoid Locuinte, servicii si dezvoltare publica 169 70.02 64.508,56 771,49 65.280,05 CHELTUIELI CURENTE 170 01 36.083,78 771,49 36.855,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171 20 36.083,78 771,49 36.855,27| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 172 81 28.424,78 0,00 28.424,78 Din total capitol Locuinte 173 70.02.03 250,00 260,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 E 70.02.03.01 260,00 260,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 175 70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 178 70.02.05 13.880,98 13.880,98 Alimentare cu apa 177 70.02.05.01 13.880,98 13.880,88 Iluminat public si electrificari rurale 178 70.02.06 7.000,00 7.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 179 700207 | 1.200,00 1.200,00 Alte servi in domeniul locuintei, serviciilor si dezvolta comunale 180 70.02.50 42.167,58 42.939,07 Protectia mediului 181 74.02 20.100,00 20.100,00 CHELTUIELI CURENTE 182 01 20.100,00 20.100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 183 20 20.100,00 20.100,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 184 74.02.05 20.100,00 0,00 20.100,00| Salubritate 185 74.02.05.01 11,100,00 0,00 11.100,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 186 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 187 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 188 79.02 126.260,98 0,06 126.260,98 Combustibili si energie 185 81.02 45.000,00| 8,06 45.000,00 CHELTUIELI CURENTE 190 01 45.000,00 0,00 45.000,00 ÎTITLUL IV SUBVENTII 191 40 45.000,00 0,00 45.000,00 Din total capitol Energie termica 192 81.02.06 45.000,00 0,00 45.000,00, Transporturi 193 84.02 81.260,98 0,00 81.280,98 CHELTUIELI CURENTE 194 01 70.387,97 0,00 70.387,97 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue! Joțeolput pod Jeqoide URIBOIA TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 195 20 35.387,97 35.387,97 TITLUL IV SUBVENTII 196 40 35.000,00 35.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 197 81 10.873,01 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 198 84.02.03 81.260,98 0,00 81.260,98 Drumuri poduri 198 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 200 84.02.03.02 46.684,42 0,00 46.684,42 Strazi 201 84.02.03.03 34.576,56 0,00 34.576,56 Alte cheltui n domeniul transporturilor 202 84.02.50 0,900 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 203 96.02 0,00 0,00 0,90 REZERVE 204 37.02 0,00 0,00 3,00 EXCEDENT 205 98.02 0,00 0,00 DEFICIT 206 99.02 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 355.813,81 1.245,84 TOTAL VENITURI 00.01 355.813,81 1.245,84 VENITURI PROPRII 48.02 1.517,17 0,00 . VENITURI CURENTE 00.02 65.641,16 1.245,84 66.887,06 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 65.641,16 1.245,84 66.887,00 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 65.641,16 1.245,84 56.887,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 65.641,16 1.245,84 66.887,00 Varsaminte din sectiunea de funciionare too mo 37.02.04 65.641,16 1.245,84 ÎL. VENITURI DIN CAPITAL m 00.15 1.517,17 0,06 1.517,17 Venituri din valorificarea unor bunuri o ba 39.02 1.517,17 0,00 1.517,17 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului — — 39.02.03 1.238,80 0,00 1.238,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat N —_ 39.02.07 11,54 0,00 11,54 Depozite speciale pentru constructii de construinte m 39.02.10 267,03 0,00 W. SUBVENTII « 00.17 139.684,10 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE wm 00.18 139.664,10| 0,00 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod po 1eqosde weiBoid eyuonțui 1821091 WeIfo1y Subventii de la bugetul de stat 42.02 139.664,10 0,00 139.584,10 A. De capital 17 139.664,10 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 18 42.02.20 139.664,10 0,00 139.664,10 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 45.02 148.991,38 0,00) 148.991,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 20 45.02.01 100.257,37 0,00 100.257,37 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 21 45.02.01.01 91.161,75 0,00 91.161,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 22 45.02.01.02 5.858,08 0,00 5.858,08 Prefinantari 23 45.02.01.03 3.237,54 0,00! 3.237,54) Fondul Social European 24 45.02.02 1.454,26 0,06 1.454,26 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 25 45.02.02.01 173,57 0,00 173,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 26 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,89 Fondul de Coeziune 27 45.02.03 46.373,13 0,00 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 28 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 29 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 30 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 31 45.02.07 861,98 0,00 861,98 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 32 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 33 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 34 45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 35 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 38 373.878,12 1.245,84 375.124,56 CHELTUIELI CURENTE 37 01 268.225,76| -1.232,85 266.992,91| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 51 19.640,19 0,00 19.640,19 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 56 248.585,57 1.232,85 247.352,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 105.652,96 2.478,89 108.131,85| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 105.652,96 2.478,69 108.131,85 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 50.02 2.611,85 0,00 2.611,85 „Autoritati publice si actiuni externe 43 51.02 2.461,85 0,00 2.461,85 CHELTUIELI CURENTE 44 01 0.00 0,00 0,00 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po ,eqoide yeoygoai CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.461,85 0,00 2.461,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 2.461,85 0,00 2.461,85 Din total capitol Autoritati executive si legislative 47 51.02.01 2.461,85 0,00 2.461,85 Autoritati executive 48 51.02.01.03 2.461,85 0,00 2.461,85 Alte servicii publice generale 49 54.02 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 50 01 150,00 0,00 150,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 51 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 54.02.07 0,00| 0,00) 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 54.02.10 150,00 0,00 150,00 Alte servicii publice generale 55 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 58.02 606,12 128,34 734,46 Ordine publica si siguranta nationala 57 61.02 608,12 128,34 734,48 CHELTUIELI CURENTE 58 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 608,12 128,34 734,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 860 71 606,12 128,34 734,46 Din total capitol Ordine publica 81 61.02.03 229,00 128,34 357,34 Politie locala 62 61.02.03.04 229,00 128,34 357,34 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 863 61.02.05 377,12 0,00| 377,12 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64 84.02 57.050,94 93,50 57.144,44 Invatamant 65 565.02 7.711,93 13,50 7.731,43 CHELTUIELI CURENTE 66 01 75,00 2,80 71,80 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 56 75,00 2,80 77,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 70 7.642,93 10,70 7.653,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 71 7.642,93 10,70 7.653,63 Din total capitol Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puet po3 pOS ,eqoide weiBo1q 1eoymoa1 ueiBoid Invatamant prescolar si primar 65.02.03 3.074,37 13,50 3.087,87 Invatamant prescolar 71 65.02.03.01 2.040,03 0,00 2.040,03 Invatamant primar 72 65.02.03.02 1.034,34 13,50 1.047,84 invatamant secundar 73 85.02.04 4.643,56 0,00 4.643,56 invatamant secundar inferior 74 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 75 85.02.04.02 4.643,56 0,00 4.643,56 invatamant profesional 76 85.02.04.03 0,00 0,00 0,00| invatamant postliceal m 85.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 78 66.02 24.748,86| 0,00 24.748,85 CHELTUIELI CURENTE 78 01 15.871,32 0,00 15.871,32 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 51 9.502,15 0,00 9.502,15 Titlul Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 56 8.369,17 0,00 8.369,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 70 8.877,54 0,00 8.877,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 8.877,54 0,00 8.877,54 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 66.02.06 24.468,86 0,00 24.468,86 Spitale generale 85 66.02.06.01 24.468,86 0,00 24.468,86 Servicii de sanatate publica 86 66.02.08 280,00 0,00 280,00 Cultura, recreere si religie 87 67.02 14.930,05 | 80,00) 15.010,05| CHELTUIELI CURENTE 85 01 9.017,35 0,00 9.017,35) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 51 8.737,90 0,00 8.737,90 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 56 279,45 0,00 273,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 5.912,70 80,00 5.992,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 5.912,70 80,00 5.992,70 Din total capitol Servicii culturale 93 87.02.03 1.802,25 80,00 1.982,25 Institutii publice de spectacole si concerte 94 67.02.03.04 1.902,25 0,00 1.902,25 Case de cultura 95 67.02.03.08 0,00 80,00 80,00| Servicii recreative si sporiive 96 67.02.05 13.027,80 0,00| 13.027,80| Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JOJBDIPUI POD Jeqoide we1Boid Sport 67.02.05.01 10.328,38 0,00 10.328,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 98 67.02.05.03 2.699,42 0,00 2.699,42 Alte servi în domeniile culturii, recreerii si religiei 99 87.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 100 68.02 9.854,10 0,00 9.654,10 CHELTUIELI CURENTE 101 01 9.256,45 0,00 9.256,45 Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 102 9.256,45 0,00| 9.256,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 397,65 0,00 397,65 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 104 6 70 1 397,65 0,00 397,65 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 105 58.02.04 6,00 0,00 6,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 106 68.02.05 57,50 0,00 57,50, Asistenta sociala in caz de invaliditate 107 658.02.05.02 57,50 0,00 57,50 Asistenta sociala pentru familie si copit 108 88.02.06 6.146,65 0,00 8.146,65 Crese 109 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 110 68.02.15 3.443,95 0,00 3.443,95 Ajutor social 111 88.02.15.01 245,80 0,00 245,60 Cantine de ajutor social 112 68.02.15.02 3.198,35 0,00 3.198,35 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 113 68.02.50 0,00 0,00| 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 114 698.02 114.819,73 356,0 115.675,73 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 115 70.02 112.731,54 640,00 113.371,34 CHELTUIELI CURENTE 116 01 82.868,70 -1.235,65 81.833,05 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 117 1.250,14 0,00 1.250,14 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 118 81.618,56 -1.235,65 80.382,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 29.862,84 1.875,65 31.738,49| [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 120 1 6 70 1 29.882,84 1.875,65 31.738,49| Din total capitol Locuinte 121 70.02.03 18.748,22 0,00 18.748,22 Dezvoltarea sistemului de locuinte 122 70.02.03.01 18.748,22 0,00 18.748,22 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 123 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 10)eDIpUl pod UeIBOIJ Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 124 70.02.05 490,00 2.467,88 Alimentare cu apa 125 70.02.05.01 490,00 2.467,88 Iluminat public si electrificari rurale 126 70.02.06 5.628,24, 0,00 5.828,24 Alimentare cu gaze naturale in localitati IE 127 70.02.07 0,00) 0,00 0,00 Alte servi îi comunale n domeniul locuintei, serviciilor si dezvolt 128 70.02.50 86.377,20 150,00 86.527,20 Protectia mediului 129 74.02 2.088,19 216,00 2.304,19 CHELTUIELI CURENTE 130 01 1.188,19 0,00 1.188,19 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131 56 1.188,19 0,00 188,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 900,00 216,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 133 71 900,00 216,00 1 1.118,00 1.118,00 Din tota! capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 134 74.02.05 900,00 216,00) 1.116,00 Salubritate 135 74.02.05.01 900,00 216,00) 1.116,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 136 74.02.05.02 0,00 0.00) 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 137 74.02.08 1.188,19 0,00| 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 138 79.02 198.790,08 168,00) 198.958,08 Combustibili si energie 138 81.02 5.428,46 0,00| 5.428,45 CHELTUIELI CURENTE 140 01 5.428,46 0,00) 5.428,46 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 141 58 5.428,46 0,00| 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 70 0,00 0,00| 0,00 Din total capitol Energie termica 143 81.02.06 5.428,46 0,00) 5.428,46 Transporturi 144 84.02 193.361,62 168,00| 193.523,82 CHELTUIELI CURENTE 145 01 144.370,29 0,00) 144.370,29 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 146 144.370,29 0,00 144.370,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 147 48.991,33 168,00 49.159,33 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 6 70 1 48.991,33 188,00 49.159,33| Din tota! capitol Transport rutier 149 84.02.03 193.361,62 168,00 193.529,62 Pag.23/24

DENUMIREA INDICATORILOR ule1Boid POI puei po3 yeqosde wesBoiq Drumuri si poduri i 150 (84.02.03.01 43.626,70 0,00 43.625,70 Transport in comun 151 |84.02.03.02 114.618,39 188,00 114.786,39 trazi ; 152 |84.02.03.03 35.116,53 0,00 35.116,53| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 153 |84.02,50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 154 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 155 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 156 98.02 0,00 0,00 5,00 DEFICIT | 157 99.02 18.064,91 0,00 18.064,91 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, , SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU Pag. 24/24

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU

Nr. SC2014 – 12604/16.05.2014

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2014

Având în vedere:

- Adresa nr. IF2014-230/14.05.2014 a Direcţiei Fiscale prin care se estimează realizarea unor venituri suplimentare, reprezentând taxe speciale;

- Referat nr. SF 1325 / 13.05.2014 a Serviciului Financiar privind rectificarea sumei alocate pentru burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin care se solicita prin care se solicita suplimentarea la Capitolul 59 – „Burse”, cu suma de 675,00 lei;

- Adresa cu nr. SC2014 – 010556/24.04.2014 a Direcţiei Poliţiei Locale de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” , titlul XI „Active nefinanciare”, necesară pentru achiziţionarea a 2 autoturisme în cadrul „ Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional” – 2014 ;

- Referat nr. SC 2014 – 12475/15.05.2014 a Direcţiei Dezvoltare de suplimentare sumei prevăzute la cap. 74.02 „Salubritate”, titlul XI „Active nefinanciare” , cu suma de 216,00 mii lei;

- Adresa FN/15.05.2014 a Serviciului Financiar de redistribuire între forme de învăţământ a sumelor prevăzute la cap. 65.02 „Învăţământ”, titlul X „Alte cheltuieli”;

- Adresa nr. 1699 / 29.04.2014 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară prin care se comunică referatul nr. 170 / 11.03.2014 privind solicitarea de suplimentare la bugetul Serviciului pentru Protecţia Copilului si Familiei Timişoara cu suma de 282.000,00 lei, la Titlul II Bunuri si servicii, precum şi suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 75.000,00 lei la cap. 68.02.04 „Asistenţă acordată persoanelor în vârstă”;

- Referat nr. SC2014 – 12384 / 15.05.2014 a Direcţiei Urbanism – Biroul Reabilitare si Conservare Clădiri Istorice referitor la mutarea poziţiei „Reabilitarea clădirilor istorice in Municipiul Timişoara (KfW)” din lista „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post - aderare 2014” si includerea ei în lista „Investiţii 2014” precum si diminuarea cu suma de 12.000,00 lei – poziţia - 70.02.03.01 – „Dezvoltarea sistemului de locuinţe”, Punctul B Lucrări noi – Reabilitare clădiri istorice – proprietate privata prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514 / 22.10.2013, din lista „Investiţii 2014” si suplimentarea cu suma de 12.000,00 lei la poziţia - 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări in continuare – Reabilitare Clădiri Istorice Municipiul Timişoara (KfW);

- Adresa nr. 124084 / 14.05.2014 a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara prin care se solicită redistribuirea sumelor prevăzute la Titlul II – „Bunuri şi servicii”;

- Adresa cu nr. SC2014 – 009964 / 15.04.2014 a Filarmonicii Banatul referitoare la suplimentarea fondurilor cu suma de 10.000,00 lei la cap. 67.10.03.04 „Instituţii publice de spectacole şi concerte” , Secţiunea Dezvoltare;

- Adresa cu nr. SF 1224 / 05.05.2014 a Serviciului Financiar prin care se solicita redistribuirea sumei de 2.800,00 lei la Titlul XI „Active nefinanciare”;

- Adresa cu nr. SC2014 – 12083 / 13.05.2014 a Direcţiei Urbanism – Biroul Reabilitare si Conservare Clădiri Istorice privind suplimentarea pe lista de investiţii cu suma de 80.000,00 lei;

- Referatul cu nr. Sc2014 – 9621 / 10.04.2014 a Direcţiei Dezvoltare – Biroul Generare Proiecte privind includerea obiectivului „Plan de afaceri pentru realizarea proiectului Parc Regional de Cercetare Dezvoltare în zona Polului de Creştere din Timişoara si Centrul Regional de Transfer Tehnologic”, in valoare de 70.000,00 lei la Cap. 70.02.50 / C;

- Referatul cu nr. 669 / 30.04.2014 a Compartimentului administrativ privind achiziţia a 2 buc. Minibuze electrice de 14 locuri;

- Adresa nr. SC2014 – 10840 / 28.04.2014 a Direcţiei Tehnice – Biroul Transport prin care se solicita rectificarea Programului de Dezvoltare, Cap. 84.02 – Transporturi, obiectivul de investiţii „Reabilitare tramvaie” prin suplimentarea poziţiei cu suma de 15.806.670,00 lei;

- Adresa nr. 603/15.05.2014 a Casei de Cultură de suplimentare a cap. 67.02.03.06 „Case de cultură”, titlul XI „Active nefinanciare”, cu suma de 80.000,00 lei pentru achiziţionarea unui videoproiector;

- Referatul cu nr. SC2014 – 10461 / 23.04.2014 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea sumei prevăzute la cap. 67.02.05.03 „ Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement” pentru achiziţionarea unui încărcător universal pe baza de energie solara şi includerea acestuia în lista de investiţii, prin diminuarea, cu aceeaşi sumă, a valorii prevăzute la obiectivul „Modernizarea Parcului Lidia”;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2014; - Anexa nr.2 – Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii; - Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014; - Anexa nr. 4 – Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă; - Anexa nr. 5 – Bugetul de credite externe; - Anexa nr. 6 – Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, SMARANDA HARACICU IOAN COJOCARI ŞEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver. 1

  • Nr. SC2014 – 12604/16.05.2014
  • REFERAT