keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52"

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 281/14.05.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13260/14.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori.pdf

100/12-SAG 52

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 22581 5074 5419.4

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 612 138 146.88

3.3 Proiectare si inginerie 14646 3291 3515

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 1953 439 468.72

3.6 Asistenta tehnica 5370 1207 1288.8

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 500633 112502 120152

4.1 Constructii si instalatii 500633 112502 120152

IZOLARE PERETI 307066 69004 73696

MODERNIZARE TAMPLARIE 58186 13075 13965

INCHIDERE LOGII 47834 10749 11480

IZOLARE TERASA 51510 11575 12362

PLANSEU PESTE SUBSOL 20146 4527 4835

INSTALATII 13748 3089 3299.4

REPARATII TROTUARE 2144 482 514.61

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 20515.8 4610 4923.8

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 12515.8 2813 3003.8

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 8000 1798 1920

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 543730 122187 130495

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

543730 LEI C+M 513149 LEI 122187 Euro 115314 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

674226 LEI C+M 636305 LEI 151511 Euro 142990 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 674226 COTA U.E. 60 % reprez 404535.4 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 134845.1 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 134845.1 LEI

Aria utila Au= 1901 mp Cost reabilitare/mp 64 Euro/mp

  Atasament: Referat.pdf

  ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- / 14.05.2013

  REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

  termică imobil Calea Şagului nr. 52”

  În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52”.

  Valoarea totală estimată a investiţiei este de 674.226 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 636.305 lei (inclusiv TVA).

  DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU DUMITRESCU DANIELA SERVICIUL JURIDIC

  Red/Dac D.D. Cod FO 53-01, ver 1 Ex.1