keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/04.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A"

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 281/04.12.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-29281 din 04.12.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 219/04.12.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b) si alin (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2012- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Şagului nr. 55A”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, începe la data de 03 decembrie 2012, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 433.602 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 392.724 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU DUMITRESCU DANIELA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac D.D. Ex.1

Atasament: Anexa.pdf

                                                                                                                                                     Anexa la HCL nr.__

 

 

Valoarea toatala a investitiei inclusiv TVA este de 433602 Lei din care C+M=392724 Lei  inclusiv TVA, iar durata de realizare este de 1.5 luni 

 

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢA

Denumirea proiectului Amplasament Titularul Investitiei Beneficiarul investitiei Proiectant general REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Şagului nr. 55 A Municipiul Timisoara, B-dul. Calea $agului nr. SS A Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C.D. Loga, Nr. 1 Asociatia de proprietari din B-dul. Calea $agului nr. SS A S.C.PROIECT C&A S.R.L.
Numar proiect 100/15-SAG 55A
ANUL CONSTRUIRII 1976 REGIM DE INALTIME P+4 NUMAR APARTAMENTE 16 SUPRAFATA CONSTRUITA 34 ui SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 2134 a ARIA UTILA TOTALA 1224 m” SISTEMUL CONSTRUCTIV structura mixta (cadre si pereti structurali)