keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/24.11.1998 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Timisoara

24.11.1998

Hotararea Consiliului Local 280/24.11.1998
privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul NR.SCO9814553/16.11.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata;
In baza prevederilor Hotararii Consiliului Local nr.257/24.12.1997 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(f) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;


HOTARASTE

Art.1:Incepand cu data de 01.01.1999 impozitele si taxele locale stabilite in
conformitate cu art.58 din Legea nr.27/1994, republicata, si Hotararea
Consiliului Local nr.257/1997 se indexeaza cu indicele de inflatie:
a) Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, valorile
impozabile prevazute in Anexa nr.1 din Legea nr.27/1994,republicata, precum si
amenzile se indexeaza cu 41,78%.
b) Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza
prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor
si normelor de evaluare prevazute in Anexa nr.1 la Legea nr.27/1994,
republicata.
c) Pentru cladirile altor contribuabili decat cei prevazuti la
alineatul precedent, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5%
asupra valorii la care sunt inscrise cladirile in evidenta contabila a
acestora. d) Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice
privind depozitarea de diverse materiale este de 1.418 lei/mp./zi
e) Pentru desfasurarea temporara de activitati economice, taxa de
utilizare a domeniului public este de 2.836 lei/mp./zi, exceptie facand zona
"A" a municipiului Timisoara unde taxa este de 4.962 lei/mp./zi.

Art.2: Impozitele si taxele locale stabilite la Cap.V, VI din Legea nr.27/1994,
republicata , sunt prevazute in Anexa nr.1 care este parte integranta din
prezenta hotarare .

Art.3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea
Consiliului Local nr.257/24.12.1997.

Art.4:Cuaducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica din cadrul Primariei municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Control
Financiar de Stat;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
VIOREL ONOFREI SPATARU
Contrasemneaza