keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 27/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 78"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 27/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 78"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 965/15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.78", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit ;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Indicatori.pdf

100/70-MAR 78 Anexa la HCL nr. Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 13879 3119 3331

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 8950 2011 2148

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 454 102 108.96

3.5 Consultanta 1193 268 286.32

3.6 Asistenta tehnica 3282 738 787.68

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 302224 67916 72534

4.1 Constructii si instalatii 302224 67916 72534

IZOLARE PERETI 155146 34864 37235

MODERNIZARE TAMPLARIE 21466 4824 5151.8

INCHIDERE LOGII 34739 7807 8337.4

IZOLARE TERASA 61861 13901 14847

PLANSEU PESTE SUBSOL 23213 5216 5571.1

INSTALATII 3403 765 816.72

REPARATII TROTUARE 2396 538 575.04

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 39165.9 8801 9399.8

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 7555.6 1698 1813.3

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 31610.3 7103 7586.5

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 355269 79836 85265

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

355269 LEI C+M 309780 LEI 79836 Euro 69613 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

440533 LEI C+M 384127 LEI 98996 Euro 86321 Euro

COTA NEELIGIBILE 5.08 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 418154,34 COTA U.E. 60 % reprez 250892,60 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 83630,87 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 83630,87 LEI

Aria utila Au= 1415 mp Cost reabilitare/mp 56 Euro/mp

 

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ CHIŞ CULIŢĂ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Martirilor, nr. 78”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 78”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 440.533,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 384.127,00 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ANA GEORGIU SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G. Ex.1