keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 279/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 279/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-15798 /10.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei penrtu cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne", conform proiectului nr. 5332.40902.SH.1.2005 întocmit de SC Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice SA, şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se va face din surse proprii ale SC Colterm SA.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC NR. _______________

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin

reamenajare cu hidroagregate moderne" Nodul hidrotehnic Timişoara este amplasat pe canalul Bega la intrarea în municipiul Timişoara şi a fost executat între anii 1906 – 1909 pentru a produce energie electrică. În decursul timpului, în bieful amonte s-au executat prize de apă pentru alimentarea consumatorilor urbani şi industriali din zonă, alimentarea cu apă devenind principala folosinţă. Acest fapt a făcut ca NH Timişoara să capete o importanţă deosebită, autorităţile competente fiind în permanenţă preocupate de siguranţa în exploatare. Trecerea a aproape un secol de existenţă a impus modernizarea nodului hidrotehnic. Modernizarea s-a desfăşurat în două etape: - etapa I – realizarea unui nou baraj deversor amplasat pe malul drept al canalului Bega, care permite evacuarea debitului maxim de 83,5 mc/s, menţinând nivelul constant pentru funcţionarea în bune condiţii a prizelor de apă. Lucrările au început în 1983 şi au avut PIF în 1992; - etapa II – realizarea unui nou bloc priză cu două câmpuri de captare care asigură funcţionarea în permanenţă a prizelor de apă, a vechii centrale şi permite realizarea unei noi centrale în locul ocupat de vechiul baraj deversor. Lucrările au avut PIF în 2001.

Următoarea etapă o reprezintă construcţia unei noi centrale echipată cu hidroagregate moderne, care vor asigura creşterea siguranţei în funcţionare, producerea de energie electrică şi genererea de venituri suplimentare prin valorificarea certificatelor verzi; vechea centrală şi hidroagregatele aferente vor rămâne în amplasament, dată fiind importanţa şi valoarea istorică pe care o reprezintă.

Obiectivele avute în vedere pentru această etapă sunt: - creşterea producţiei de energie electrică, respectiv a veniturilor realizate din vânzarea acesteia - creşterea siguranţei în funcţionare - realizarea de venituri suplimentare prin tranzacţionarea certificatelor verzi generate de producţia de energie electrică din surse regenerabile - valorificarea investiţiilor efectuate în lucrările hidrotehnice

Valoarea totală a investiţiei "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne" conform Devizului General varianta 2 din studiul de fezabilitate întocmit de SC Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice SA este de 9.902.005 lei (inclusiv TVA) reprezentând 2.750.557 EURO la cursul de 3,60 lei/EURO din data de 01.07.2005. Durata de execuţie a lucrării este de 18 luni şi finanţarea se va realiza din surse proprii SC Colterm SA.

Având în vedere cele expuse mai sus precum şi solicitarea, nota de fundamentare, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 34 / 2007 şi studiul de fezabilitate depuse de SC COLTERM SA cu nr. RE2007-1457/06.07.2007, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne" DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC LASUSCHEVICI MIRELA

ÎNTOCMIT MALAC MARCEL RED. MM DACT. MM EX. 2

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr. ____/________ Denumirea investiţiei: "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne" Amplasament: Timiş, Timişoara, str. Chopin nr. 1 Beneficiar: SC Colterm SA Valoarea investiţiei: 9.902.005 lei (inclusiv TVA) reprezentând 2.750.557 EURO la cursul de 3,60 lei/EURO din data de 01.07.2005 din care C+M 4.395.408 lei (inclusiv TVA) reprezentând 1.220.947 EURO EURO la cursul de 3,60 lei/EURO din data de 01.07.2005 Durata de realizare(luni): 18 luni Suprafaţa construită a clădirii centralei: 260 mp Suprafaţa desfăşurată ocupată de noua investiţie: 400 mp Echipament mecanic şi electric: 2 hidroagregate, turbină Kaplan, debit instalat 12mc/s, generatoare sincrone, tensiunea nominală 0,4 kV Locuri de muncă nou create: nu este necesară angajarea de personal pentru exploatare, instalaţiile sun complet automatizate pentru funcţionarea fară personal