keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 279/23.11.1999 privind privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna Decembrie 1999 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 10 ani de la Revoluţia din 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 1999-2000

23.11.1999

Hotararea Consiliului Local 279/23.11.1999
privind privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna Decembrie 1999 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 10 ani de la Revoluţia din 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 1999-2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-15899/04.11.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu sănătate învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 250.000.000 lei
pentru organizarea festivităţilor de la 1 Decembrie, aniversarea a 10 ani de
la Revoluţia din Decembrie 1989, a sărbătorilor de Crăciun şi a Anului Nou
1999-2000, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestor manifestări se va efectua numai pe bază de acte doveditoare, conform
legii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică, Direcţia Relaţii Comunicare şi Direcţia Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza