keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 279/14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24"

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 279/14.05.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13263/14.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori.pdf

100/5-SAG 24

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 21504 4832 5161

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 612 138 146.88

3.3 Proiectare si inginerie 13928 3130 3342.7

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 1857 417 445.68

3.6 Asistenta tehnica 5107 1148 1225.7

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 471530 105962 113167

4.1 Constructii si instalatii 471530 105962 113167

IZOLARE PERETI 305922 68747 73421

MODERNIZARE TAMPLARIE 47924 10770 11502

INCHIDERE LOGII 37590 8447 9021.6

IZOLARE TERASA 45907 10316 11018

PLANSEU PESTE SUBSOL 20146 4527 4835

INSTALATII 11896 2673 2855.1

REPARATII TROTUARE 2144 482 514.61

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 19788.2 4447 4749.2

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 11788.2 2649 2829.2

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 8000 1798 1920

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 512822 115241 123077

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

512822 LEI C+M 483318 LEI 115241 Euro 108611 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

635900 LEI C+M 599315 LEI 142899 Euro 134677 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 635900 COTA U.E. 60 % reprez 381539.7 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 127179.9 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 127179.9 LEI

Aria utila Au= 1901 mp Cost reabilitare/mp 61 Euro/mp

  Atasament: Referat.pdf

  ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- / 14.05.2013

  REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

  termică imobil Calea Şagului nr. 24”

  În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24”.

  Valoarea totală estimată a investiţiei este de 635.900 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 599.315 lei (inclusiv TVA).

  DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU DUMITRESCU DANIELA SERVICIUL JURIDIC

  Red/Dac D.D. Cod FO 53-01, ver 1 Ex.1