keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 277/30.10.2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9306 mp. situat în incinta S.C. Electroconstrucţia ELCO S.A. Timişoara, str. Cerna nr.5

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 277/30.10.2001
privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9306 mp. situat în incinta S.C. Electroconstrucţia ELCO S.A. Timişoara, str. Cerna nr.5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 13645/23.08.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.12 lit.(e) din Legea nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) , (h) şi (m) din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se concesionează fără licitaţie publică, pe o perioadaă de 49 ani, către S.C. Electroconstrucţia ELCO S.A. Timişoara, str. Cerna nr.5, terenul în suprafaţă de 9306 mp. , înscris în C.F. nr .1 - Timişoara, astfel:
- 5546 mp, din parcela cu nr.top. 8573/1/1/2/2/2 , având suprafaţa totală de 6.681;
- 3760 mp., din parcela cu nr.top. 8573/1/1/2/3., având suprafaţa totală de 4.328 mp.
Pe terenul sus menţionat sunt edificate clădiri şi platforme de confecţionare a stâlpilor de beton aflate în patrimoniul societăţii.
Taxa de concesiune este de 3.215 lei/mp./an conform Raportului de evaluare care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi se actualizează anual cu rata inflaţiei.

Art.2: Prin grija S.C. Electroconstrucţia ELCO S.A. se vor realiza : documentaţia de dezmembrare a parcelelor de teren menţionate la art.1, obţinerea avizelor de la proprietarii gospodăriilor subterane şi aeriene, obţinerea adeverinţei de existenţă a clădirilor care fac obiectul intabulării.
În cazul în care pe amplasamentul noilor construcţii există gospodării subterane , devierea acestora se face pe cheltuiala beneficiarului.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Electroconstrucţia ELCO S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI