keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 276/02.11.1999 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara"

02.11.1999

Hotararea Consiliului Local 276/02.11.1999
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei - Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-14598/11.10.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998- privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (c ), (e) şi (g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "
Reabilitarea alimentării cu apă a zonei de blocuri T.C.I. Calea Lipovei -
Municipiul Timişoara" conform Proiectului nr. 12/1999 al Regiei Autonome de
Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică şi Regia Autonomă "AQUATIM "Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Regiei Autonome "AQUATIM " Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza