keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 275/18.11.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003

18.11.2003

Hotararea Consiliului Local 275/18.11.2003
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatele nr. SC2003- 19462/07.11.2003 şi nr. SC2003 -19333/06.11.2003 ale Primarului Municipiului Timişoara, dl. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2003- privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003;
În conformitate cu prevederile art. 15 al. 1 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit.(d), art.68 lit.(e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003 conform Anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr.206/2003.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara ;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_proiect_rectificare_buget-nov.2003.pdf

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR, PRIMARIA MUN. TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL BUGET - INVESTITII NR. SC2003-19462/07.11.2003

REFERAT

Având in vedere adresa nr.SC2003-19.333/06.11.2003 a Serviciului Tehnic Edilitate, precum si

adr.19370/07.11.2003.

În conformitate cu Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, modificata, art.15 alin.1,

precum si Legea nr.215/2001 art.38 lit.(d), art.68 lit.(e).

Serviciul Buget – Investitii din cadrul Directiei Economice propune modificari la cheltuielile de capital

conform listei de investitii si anexa cu influentele pe obiective aferente precum si la cheltuieli curente dupa cum

urmeaza:

-mii lei-

Nr.

Crt

.

Denumirea Indicatorilor Valoare Initiala Valoare

rectificata

Influente

1. Cap.51.02 – Autoritati Executive 159.287.621 147.907.621 -11.380.000

2. Cap.57.02 - Invatamânt 618.193.246 632.823.246 +14.630.000

3. Cap.60.02 – Asistenta Sociala 131.521.188 128.521.188 -3.000.000

4. Cap.63.02 – Gospodarie Comunala 1.066.020.553 1.092.916.850 +26.896.297

Din care :

- Intretinere spatii verzi 51.500.000 51.503.269 +3.269

- Retele, centrale, puncte termice 513.368.440 525.916.399 +12.547.959

- Introducere gaze naturale 525.031 521.762 -3.269

- Alte actiuni de dezv.publica 35.150.000 49.498.338 +14.348.338

5. Cap.96.02 – Chelt.cu dest.speciala 187.218.527 162.218.527 -25.000.000

6. TOTAL +2.146.297

Deasemenea, mentionam faptul ca veniturile prezinta o modificare dupa cum urmeaza:

-mii lei-

Nr.

Crt

.

Denumirea Indicatorilor Valoare Initiala Valoare

rectificata

Influente

1. Impozitul pe profit 41.447.607 50.663.404 +9.215.797

2. Impozit pe cladiri pers.juridice 122.000.000 137.000.000 +15.000.000

3. Impozite indirecte 110.591.480 111.191.480 +600.000

4. Venituri nefiscale 152.263.566 154.344.066 +2.080.500

Din care :

- Venituri din amenzi 3.610.500 4.991.000 +1.380.500

- Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe

2.600.000 3.300.000 +700.000

5. Venituri cu destinatie speciala 187.218.527 162.218.527 -25.000.000

Din care :

Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat 159.739.183 134.739.183 -25.000.000

6. Subventii de la B.L. pt.fin.P.U.G.

250.000 500.000 +250.000

7. TOTAL

+2.146.297

Astfel, Serviciul Buget – Investitii propune rectificarea bugetului local pe anul 2003 conform anexelor nr.1 si nr.2.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET-INVESTITII,

ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU